Võrdse kohtlemise põhimõttest avatud elektriturul

Triniti

Eesti elektrituru täieliku avanemisega 1. jaanuaril 2013 kaasneb konkurentsi tekkimine ennekõike elektritootjate vahel ja elektrimüüjate vahel. Võrguettevõtjad seevastu jäävad ka avatud elektriturul loomulikeks monopolideks, mis tähendab, et tarbijatel ei ole võimalik võrguettevõtjat valida. Nimetatu seab võrguettevõtjatele lisakohustusi, ennekõike seonduvalt võrdse kohtlemise põhimõttega.

Elektriturgude avamine Euroopas lähtub eesmärgist saavutada kindel ja toimiv Euroopa ühtne elektri siseturg. Nimetatud eesmärgi saavutamise üheks eelduseks on vaba konkurentsi tingimuste loomine elektriturul. Konkurents aga ei saa tekkida kõigis elektrituru osades. Näiteks olemasoleva elektrivõrgu kõrvale teise, kolmanda või koguni kuuenda võrgu ehitamine ei ole enamasti majanduslikult otstarbekas ja elektrituruseadus ei lubagi ühes teeninduspiirkonnas tegutseda rohkem kui ühel võrguettevõtjal – näiteks ei või OÜ Elektrilevi tegutseda Narva linnas, mis on OÜ VKG Elektrivõrgud teeninduspiirkond. See aga tähendab, et võrguettevõtjate konkurentsi elektrituru avanemisega ei kaasne ja olemasolevad võrguettevõtjad jäävad ka avatud elektriturul loomulikku monopoolsesse seisundisse ehk nende omandis, valduses või opereerimisel on taristu, mida teisel isikul ei ole majanduslikult otstarbekas dubleerida, kuid millele juurdepääsuta ei ole võimalik turul tegutseda.

Tõhusa Euroopa elektri siseturu saavutamiseks on seetõttu oluline tagada, et võrguettevõtjate elektrivõrgud oleksid võrdselt kättesaadavad ja kasutatavad kõigi turuosaliste poolt. Selline nõue tuleneb Euroopa Liidu elektrienergia siseturu ühiseeskirju käsitleva direktiivi* artikli 25 lõikest 2, mille kohaselt jaotusvõrguettevõtja ei tohi vahet teha võrgukasutajate või kasutajarühmade vahel, eriti oma sidusettevõtjate kasuks. Teisisõnu ei tohi võrguettevõtjad takistada vaba konkurentsi muudes elektrituru osades. Et kõigil turuosalistel oleks võrdne võimalus olemasolevat elektrivõrku kasutada, peavad võrguettevõtjad oma tegevuses järgima võrdse kohtlemise põhimõtet. See nõue tuleneb ka elektrituruseadusest, mille esimese paragrahvi kohaselt tuleb elektriturusuhetes järgida koostöö, võrdse kohtlemise ja läbipaistvuse põhimõtet.

Võrdse kohtlemise põhimõte tähendab lihtsustatult, et võrdseid olukordi tuleb käsitleda ühtmoodi. Võrguettevõtja seisukohalt tähendab võrdse kohtlemise põhimõte elektriturusuhetes seda, et võrguettevõtja peab tagama kõikidele turuosalistele võrdsed võimalused – kui võrguettevõtja võimaldab mõnel turuosalisel käituda teatud viisil, siis on tal kohustus võimaldada ka teistel turuosalistel võrdsetel tingimustel samamoodi käituda. Näiteks kui võrguettevõtja pakub tema teeninduspiirkonnas tegutsevale elektrimüüjale mingeid soodustusi või eeliseid, siis selleks, et elektrimüüjatel oleks ka faktiliselt võimalus üksteisega avatud elektriturul konkureerida, peab võrguettevõtja neid soodustusi ja eeliseid võimaldama ka teistele selles teeninduspiirkonnas tegutsevatele elektrimüüjatele samadel tingimustel.

Eluline näide selle kohta on elektrituruseaduse paragrahvis 85 ette nähtud võimalus võrguettevõtjal ja elektrimüüjal leppida kokku selles, et elektrimüüja hakkab arveldama ka võrguettevõtja poolt võrgulepingu alusel osutatud võrguteenuste eest ja esitab seetõttu tarbijale ühe arve, mis sisaldab eraldatult tasu elektrienergia eest ja tasu võrguteenuste osutamise eest. Tarbija seisukohast lähtudes on suur vahe, kas ta saab igakuiselt ühe või kaks arvet, mistõttu on elektrimüüjatel, kellel on võrguettevõtjaga vastavasisuline kokkulepe sõlmitud, konkurentsieelis teiste elektrimüüjate ees. Selline konkurentsieelis rikub aga avatud elektrituru vaba konkurentsi põhimõtet, kui võrguettevõtja ei võimalda teistel elektrimüüjatel samadel tingimustel võrguteenuste osutamise eest arveldada. Kui võrguettevõtja seda ei võimalda, rikub ta seeläbi ka võrdse kohtlemise põhimõtet, sest on teinud eeliseid ühele või mõnele elektrimüüjale valikuliselt.

Avatud ja tõhusalt toimiva elektrituru üheks eelduseks on võrdse kohtlemise põhimõtte järgimine, mis peab aitama kaasa vaba konkurentsi tekkimisele elektrituru avanemisel elektritootjate vahel ja elektrimüüjate vahel. Vaba konkurents omakorda aitab kaasa efektiivselt toimiva Euroopa ühtse energia siseturu saavutamisele. Seega on võrguettevõtjate kui loomulike monopolide poolt võrdse kohtlemise põhimõtte rikkumise tulemusena tehtavad eelised valikuliselt mõnele turuosalisele lubamatud ja takistavad efektiivselt toimiva avatud elektrituru saavutamist.

* Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2009/72/EÜ, 13. juuli 2009, mis käsitleb elektrienergia siseturu ühiseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2003/54/EÜ 2009/72/EÜ.

Kommenteerimine on suletud.

Saa teavitusi uutest blogi postitustest

[subscribe2 noantispam = 'true']