Võlatunnistusest

Triniti

Nõude võimalikult heast tagatusest ning potentsiaalse kohtuvaidluse puhuks enda parimate tõenditega varustamisest on huvitatud iga võlausaldaja. Standardsete tagatiste, nagu näiteks käendus ja hüpoteek, kõrval on üheks võimaluseks sõlmida tehingust tulenevat nõude tagamiseks võlatunnistus.

Võlatunnistuse sõlmimine aitab luua selgust pooltevahelistes suhetes ning loob üldjuhul võlausaldajale võla sissenõudmiseks täiendava tagatise, parandades seeläbi nõude maksmapandavust.

Võlatunnistuse mõiste

 • Võlatunnistus on leping, millega lubatakse kohustuse täitmist selliselt, et lubadusega luuakse iseseisev kohustus või millega tunnistatakse kohustuse olemasolu.
 • Eristatakse konstitutiivset (abstraktset) ja deklaratiivset võlatunnistust (VÕS §30 lg 1).

Konstitutiivne võlatunnistus

 • Konstitutiivne võlatunnistus on iseseisev abstraktne kohustus, mille kehtivus ei sõltu selle aluseks oleva võimaliku tehingu kehtivusest.
 • Konstitutiivse võlatunnistusega luuakse uus iseseisev kohustus kõrvuti kohustusega, mida tunnustatakse, st kohustused jäävad kõrvuti kehtima.
 • Poolte eesmärk ja tahe luua uus iseseisev kohustus, st sõlmida konstitutiivne võlatunnistus, peab võladokumendis selgelt kajastuma.
 • Konstitutiivse võlatunnistuse puhul ei saa sellest tulenevatele nõuetele esitada vastuväiteid, mis tulenevad võlatunnistuse aluseks olevast suhtest, mh ei saa kohustatud isik nt tugineda võlatunnistuse aluseks oleva lepingu tühisusele.
 • Kui võlatunnistus anti sellise kohustuse tagamiseks, mida ei ole, mida ei teki või mis langeb ära, võib võlgnik tugineda alusetu rikastumise sätetele ning nõuda võlatunnistuse või võlatunnistuse alusel sooritatu väljanõudmist.
 • Võlatunnistuse andmine ei asenda kohustuse täitmist, samas loetakse võlatunnistusest tuleneva kohustuse täitmisega täidetuks ka põhikohustus.

Deklaratiivne võlatunnistus

 • Võlatunnistus on deklaratiivne, kui sellega ei looda uut kohustust, vaid üksnes kinnitatakse juba olemasolevat kohustust eesmärgiga lihtsustada võlausaldaja nõude maksmapandavust ning välistatada võlgniku võimalikke vastuväiteid võlale.
 • Üldjuhul on deklaratiivse võlatunnistuse põhiliseks tagajärjeks tõendamiskoormise muutmine, st võlgnik peab tõendama, et tunnustatud võlga ei ole või see on lõppenud.
 • Deklaratiivne võlatunnistus on aktsessoorne ehk kehtivussõltuvuses selle aluseks oleva põhikohustusega. Seega kui tehing, millest tuleneb põhikohustus on tühine, on tühine ka deklaratiivne võlatunnistus.
 • Deklaratiivse võlatunnistusena käsitatakse nt rahalise kohustuse vormistamist laenuna.

Võlatunnistuse vorm

 • Võlatunnistus peab olema antud kirjalikus vormis, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.
 • Kirjalikku vormi ei pea järgima, kui võlatunnistus antakse jooksva arve alusel, samuti, kui võlgnik tunnistab võlga, mis on tekkinud tema majandus- või kutsetegevuses.
 • Riigikohus leidis lahendis nr 3-2-1-21-06, et konstitutiivse võlatunnistuse näol on tegemist autonoomsetele vorminõuetele vastava lepinguga. Riigikohus nentis samas, et konstitutiivne võlatunnistus ei pea olema notariaalselt tõestatud ka siis, kui sellega tunnistatakse sellisest lepingust tulenevat võlga, mis on notariaalselt tõestatud või peab seda olema. Eeltoodud Riigikohtu seisukohta on juba ka tugevalt kritiseeritud (vt täpsemalt Pavelts, A. Abstraktse võlatunnistuse põhialused. Juridica nr 5, 2009).
 • Deklaratiivne võlatunnistus sõlmitakse põhikohustusega samas vormis.
 • Võla olemasolu tunnistamiseks ei ole vaja kahe isiku allkirjaga lepingudokumenti, mistõttu piisab, kui võlatunnistuse allkirjastab ainult võlgnik.

Aegumine

 • Konstitutiivsele võlatunnistusele kehtib üldine tehingust tulenevate nõuete aegumise regulatsioon.
 • Konstitutiivsel võlatunnistusel põhinev nõue aegub sõltumatult selle aluseks olnud kausaaltehingust tulenevast nõudest, mistõttu ei mõjuta põhinõude aegumine konstitutiivse võlatunnistuse maksmapandavust.
 • Kuna nõude aegumine katkeb ja algab uuesti kohustatud isiku poolt nõude tunnustamisega, siis katkestavad nii konstitutiivne kui ka deklaratiivne võlatunnistus kausaalsuhtest tuleneva nõude aegumise.
 • Oluline on meeles pidada, et kolmanda isiku poolt antud võlatunnistus kausaalsuhtest tuleneva nõude aegumistähtaega üldjuhul ei mõjuta.

Kommenteerimine on suletud.

Saa teavitusi uutest blogi postitustest

[subscribe2 noantispam = 'true']