Vaidlustuskomisjoni pädevus riigisaladuse käsitlemisel

Triniti

Pealkirjas tõstatatud teema on ajendatud konkreetsest elulisest olukorrast, kus üks pakkujatest soovis vaidlustada kaitse- ja julgeolekuvaldkonnas korraldatud riigisaladust sisaldava riigihanke tulemused. Hankija oli nimelt esialgu arvamusel, et hankematerjalides sisalduvast saladusest johtuvalt sellist hanget vaidlustuskomisjonis vaidlustada ei saagi. Muidugi tekkis vaidlustajal küsimus, et kas ja kuidas ta oma õigusi kaitsta saab ja mida see vaidlustuskomisjon endast õigupoolest kujutab?

Vaidlustuskomisjoni olemus

Vaidlustuskomisjoni olemuse on määratlenud Riigikohus korduvalt. Tegemist on kohtuvälise riigihangete vaidluste lahendamise organiga, mis loodi kohtute koormuse vähendamise ning vaidluste lahendamise kiirendamise eesmärgil. Komisjon vastab Euroopa inimõiguste konventsiooni artiklis 6 kirjeldatud sõltumatu ja erapooletu õigusemõistmise volitustega institutsiooni tunnustele. Eesti õiguskorras ei ole võimalik vaidlustada hankeasja otse halduskohtus. Eelnev vaidlustusmentelus rahandusministeeriumi juures asuvas vaidlustuskomisjonis on kohustuslik.

Vaidlustuskomisjoni liige on riigihangete seaduse sõnastuse kohaselt nagu kohtunik. Ta on sõltumatu ja lähtub otsuste tegemisel üksnes seadusest ja muudest õigusaktidest ning tema ametisse sobivuse hindamisel kohaldatakse samasuguseid nõudeid nagu on ette nähtud kohtunikele  kohtute seaduse §-s 47.

Juurdepääs riigisaladusele

Kuigi kohtunikel on kohtute seadusest tulenevalt ametikohajärgne juurdepääs riigisaladusele, ei kohaldu  kohtute seaduse vastav § 54 siiski riigihangete vaidlustuskomisjoni liikmetele. Selline viide riigihangete seaduses lihtsalt puudub. Siit tekibki küsimus, et kas vaidlustuskomisjon on üldse pädev riigisaladust sisalduva hanke lahendamiseks? Vastus on muidugi jaatav, kuid  riigisaladuse ja salastatud välisteabega seotud riigihangetes esitatud vaidlustuste läbivaatamiseks peab vaidlustuskomisjoni liige taotlema eraldi vastava taseme riigisaladuse juurdepääsuloa.

Riigisaladuse juurdepääs peaks olema ametikohajärgne

Arvestades hankijate, ehk siis kaitse- ja julgeolekuvaldkonnas nimelt riigi, soovi viia hange läbi võimalikult kiiresti, on sellise riigisaladust sisaldava vaidlustuse lahendamiseks igakordselt eraldi juurdepääsuloa taotlemise vajadus mõistetamatu. Hoopis lihtsam oleks anda niikuinii laitmatu reputatsiooniga vaidlustuskomisjoni liikmetele riigisaladusele ametikohajärgne juurdepääs. Sellise seaduseparandusega võidaks riik aega ja raha, sest nii jääks ära tarbetu juurdepääsuloa taotlemise vajadus ning hankija jõuaks kiiremini lepinguni.

Kommenteerimine on suletud.

Saa teavitusi uutest blogi postitustest

[subscribe2 noantispam = 'true']