Uus kvaliteet liiklusõiguses

Triniti

Uus liiklusseadus kujutab endast senise liiklusõigusega võrreldes põhimõtteliselt täiesti uut kvaliteeti. Nimelt on sellesse seadusesse ühendatud nii senise liiklusseaduse kui ka Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud liikluseeskirja sätted. Kuivõrd põhiseaduse kohaselt peab eluline normistik Eesti Vabariigis olema põhimõtteliselt kehtestatud seaduse, mitte määruse tasandil, on alates 01.01.2011 jõustuv muudatus vägagi tervitatav.

Eelnõu seletuskirja kohaselt on muudatuste eesmärgiks ka vajadus viia liiklusseadus vastavusse Viini 1968. a teeliikluse konventsiooni ja selle juurde kuuluvate kokkulepete täiendustega, ühtlustada Eesti liiklusõigus Euroopa Liidu õigusaktidega, võtta üle vajalikud kogemused hea ja arenenud liiklusohutusega riikidest ning tõhustada rahvuslikku liiklusohutusprogrammi.

Piisab isikutunnistusest

Kavandatavates muudatustest rõõmustab mootorsõidukite juhte kindlasti kõige norm, mille kohaselt ei pea sõiduki omanik või selle kasutajaks märgitud juht kandma kaasas sõiduki registreerimisdokumenti, kui sõiduk on registreeritud Eestis. Need juhid, kes pole sõiduki omanikud ega ka registrisse kantud kasutajad, peavad õiguspärase kasutuse tõendamiseks registreerimistunnistuse nõudmisel siiski ette näitama. Senine volikiri on asendatud oluliselt loogilisema kirjaliku nõusolekuga ning seda nõutakse üksnes juhul, kui sõit läheb Eestist väljapoole Euroopa Liitu ja sõidukis ei viibi selle omanik ega registreeritud kasutaja. Kõikidele kehtib aga kohustus kanda kaasas isikud tõendavat dokumenti, mis samas vabastab kohustusest juhiloa ettenäitamiseks, kui see luba on Eestis väljastatud.

Joobes juhtimisel uued tagajärjed

Arvestades Eesti ühiskonna eripära puudutab uus seadus mõistagi ka alkoholitarbimist või täpsemalt vastutust joobeseisundis juhtimise eest. Nii karistatakse mootorsõidukit või trammi juhtinud isikut juhtimisõiguse äravõtmisega kuni kuue kuuni juhul, kui mootorsõiduki-, maastikusõiduki- või trammijuhi ühes grammis veres on alkoholisisaldus 0,20–0,49 milligrammi või ühes liitris väljahingatavas õhus on alkoholisisaldus 0,10–0,24 milligrammi. Kui aga juhi ühes grammis veres leidub alkoholi 0,50–1,49 milligrammi või ühes liitris väljahingatavas õhus on alkoholisisaldus 0,25–0,74 milligrammi, siis on karistuseks juhtimisõiguse äravõtmine kuni kaheteistkümne kuuni.

Selliste karistuste tagajärgedeks on nõue sooritada teooriaeksam, kui juhtimisõigus võetakse ära vähemalt 6 kuuks. Kui juhtimisõigus võetakse ära vähemalt 12 kuuks, peab juhtimisõiguse taastamiseks sooritama nii teooria- kui ka sõidueksami. Teooriaeksami saab sooritada ka karistuse kandmise ajal, kuid sõidueksami sooritamine enne karistusaja möödumist võimalik ei ole. Eksami edukal sooritamisel ei taastu juhtimisõigus muidugi mitte enne karistustähtaja möödumist.

Mopeedid tuleb registreerida

Mopeedijuhte puudutab seadus üsna oluliselt. Nii peab edaspidi mopeedijuhil olema selle sõiduki juhtimiseks mistahes mootorsõiduki juhtimisõigus, kusjuures seadus tunneb eraldi ka AM kategooriat ehk mopeedijuhtimisõigust. Samuti peavad tulevikus kõik teeliikluses osalevad mopeedid olema kantud liiklusregistrisse.

Seoses tehnika arenguga on otsustatud reguleerida tasakaaluliikurite liiklust. Tegemist on ühe inimese vedamiseks mõeldud elektri jõul liikuva, isetasakaalustuva, kaherattalise, üheteljelise sõidukiga. Vastavad reeglid on sarnased jalakäija liiklemist puudutavate reeglitega, kuid leidub ka erisusi. Nii näiteks ei ole sõidukijuhtidel kohustust neile reguleerimata ülekäigurajal teed anda.

Registriandmed muudetakse avalikuks

Üheks tsiviilkäibe jaoks oluliseks ja väga vajalikuks muudatuseks on kindlasti Eestis registreeritud mootorsõidukite kasutamise ja käsutamise piirangute ning registerpantide avalikuks muutmine liiklusregistris. Mõistagi tuleb selliste andmetega tutvumise eest tasuda riigilõivu, kuid oluline on ikkagi seni seletamatul kombel puudunud võimalus neid üliolulisi andmeid registrist kontrollida. Vastav muudatus kõrvaldab senise ebamõistliku olukorra, kus avalikkusele on vaevata kättesaavad äriregistri ja kinnistusraamatu andmed, kuid puudub võimalus tutvuda varaliselt vähem väärtuslike liiklusregistri andmetega.

Kokkuvõtteks tuleb tõdeda, et uue liiklusseadusega on seadusandja astunud pika sammu hea ja parema liiklusõiguse poole. Edaspidi jääb üle ainult loota, et liiklusõiguse pideva muutmise asemel on vajalik stabiilsus võimalik tagada uue seaduse sujuva rakendamise praktikaga.

Kommenteerimine on suletud.

Saa teavitusi uutest blogi postitustest

[subscribe2 noantispam = 'true']