Üldkoosolekute läbiviimine – uued nõuded, uued võimalused

Triniti

Eelmise aasta lõpus jõustusid äriseadustiku muudatused, millega tehti nii mõnigi muudatus osanike koosoleku ja aktsionäride üldkoosoleku läbiviimise reeglistikku. Ettevõtjad, kellel aktsionäride suhted on keerulisemad (kas aktsionäride-osanike arvu või nendevaheliste suhete iseloomu tõttu) võiksid kaaluda muudatuste mõju ja kasulikkust ning vajadusel vastavalt oma protseduure ning ka ühingu põhikirja muuta.Olulisemad uued nõuded ja võimalused on järgmised:

  • otsuse eelnõude koostamise kohustus (kui põhikirjas ei nähta ette teisiti)
  • info jagamine läbi ühingu kodulehekülje
  • hääletamine posti teel
  • elektrooniline hääletamine

Otsuste vastuvõtmisel koosta otsuse eelnõud või välista need põhikirjaga

Nüüdsest on äriseadustikku lisatud nõue, et osanike koosoleku või aktsionäride üldkoosoleku kokkukutsumisel tuleb aktsionäre või osanikke teavitada, kus on võimalik tutvuda otsustamisele tulevate päevakorrapunktide osas vastuvõetavate otsuse eelnõudega.

Otsuse eelnõu koostamise kohustus on koosoleku kokkukutsujal (reeglina ühingu juhatusel). Juhul kui koosoleku kutsuvad kokku osanikud, nõukogu või audiitor, on neil õigus koostada otsuse eelnõu ning esitada see edastamiseks juhatusele.

Seega koosoleku kutset välja saates seob koostaja ennast konkreetsete otsuste sõnastustega, mille muutmine koosolekul on küll võimalik, kuid seotud täiendavate formaalsustega. Juhul kui ettevõtja soovib otsuste sõnastuste osas säilitada paindlikkust ning panna konkreetne sõnastus hääletusele alles koosolekul, on ettevõtjal võimalik eelnõude nõue välistada. Selleks tuleb vastavalt muuta põhikirja.

Kasuta info jagamiseks ühingu kodulehekülge

Enne muudatusi nägi seadus ette, et osanike koosoleku või aktsionäride üldkoosoleku kokkukutsumisel tuleb teates teavitada osanikke või aktsionäre, kus on võimalik tutvuda koosoleku objektiks olevate eelmaterjalidega (nt. majandusaasta aruanne, põhikirja uus redaktsioon vms). Ettevõtjate puhul, kellel oli palju aktiivseid väikeaktsionäre või –osanikke, tekitas see sageli liigset aja- ja ressursikulu tagamaks, et kõik isikud kes infoga ühingu asukohas tutvuda soovisid, seda ka teha said.

Nüüd näeb äriseadustik ette ka võimaluse avalikustada nõutav informatsioon ühingu koduleheküljel, sellisel juhul piisab informatsiooni avalikuks tegemiseks osanikele või aktsionäridele lihtsalt viitamisest üldkoosoleku kokku kutsumise teates.

Kas posti teel (või elektrooniline) hääletamine on võimalus Sinu ettevõtte jaoks

Senine seadusandlus on absoluutsena näinud ette põhimõtte, et kui kutsutakse kokku ühingu osanike koosolek või aktsionäride üldkoosolek, siis juhul kui osanik või aktsionär soovis sellisel koosolekul oma tahet avaldada, pidanuks ta isiklikult kohale tulema või saatma koosolekule oma esindaja.

Eriti ühingutes, kus osanike või aktsionäride hulgas oli välismaal resideeruvaid isikuid, mõjutas selline piirang oluliselt nende aktsionäride võimalust ettevõtte tegevusse oma sõna sekka öelda.

Edaspidi võib osaühingu või aktsiaseltsi põhikirjaga ette näha, et osanik või aktsionär saab hääletada koosoleku päevakorras olevate punktide kohta koostatud otsuste eelnõusid, edastades oma hääle ühingule enne osanike koosolekut posti teel kirjalikus vormis. Posti teel hääletanud osanik või aktsionär loetakse üldkoosolekul osalevaks ja osanikule või aktsionärile kuuluvate aktsiatega esindatud hääled arvestatakse koosoleku kvoorumi hulka.

Posti teel hääletamiseks peab kasutama blanketti, mis edastatakse osanikule või aktsionärile koos koosoleku kutsega. Põhikirjaga võib ette näha täpsemad nõuded blanketile, mis on vajalik posti teel hääletamiseks. Samuti posti teel hääletamise täpne kord, muuhulgas tähtpäev, milleni võib posti teel hääli edastada, ning posti teel edastatud häälte muutmise või tühistamise kord ja tähtaeg enne üldkoosoleku toimumist.

Sarnaselt posti teel hääletamisele võib osaühingu või aktsiaseltsi põhikirjaga ette näha, et osanikud või aktsionärid võivad koosoleku päevakorras olevate punktide kohta koostatud otsuste eelnõusid hääletada elektrooniliste vahendite abil (sisuliselt ID-kaardiga allkirjastades oma tahteavalduse ja siis selle e-maili teel edastada enne koosolekut või selle jooksul) enne koosolekut või koosoleku kestel, kui see on tehniliselt turvalisel viisil võimalik.

Kommenteerimine on suletud.

Saa teavitusi uutest blogi postitustest

[subscribe2 noantispam = 'true']