USS Security Eesti edukas Tallinna Sadama turvahanke vaidluses

Triniti

Büroo riigihangete meeskond esindas edukalt USS Security Eesti AS-i Tallinna Sadama turvahanke vaidluses Tallinna Halduskohtus. Turvateenuse hanke näol on tegemist lihtsustatud hankemenetlusega ning sellele kohalduvad vaid üksikud riigihangete seaduse sätted. Muuhulgas ei sätesta seadus peale edukaks tunnistatud pakkuja otsuse tegemist kohustuslikku ooteperioodi hankelepingu sõlmimiseks. Hanke tulemustega rahulolematu konkurendi AS G4S Eesti vaidlustuse jättiski vaidlustuskomisjon läbi vaatamata, sest hankeleping sõlmiti päev enne vaidlustuse esitamist.

AS G4S Eesti vaidlustas läbi vaatamata jätmise halduskohtus, väites, et leping on tühine, kuna on sõlmitud RHS § 69 lg 1 sätestatud 14 päevast ooteaega rikkudes ning tal pidi olema võimalus oma õigusi vaidlustuskomisjonis efektiivselt kaitsta. Tallinna Halduskohus jättis kaebuse läbivaatamata, nõustudes USS Security Eesti AS seisukohaga, et 9 päeva jooksul eduka pakkuja selgitamisest lepingu sõlmimiseni ei teinud AS G4S oma õiguste kaitseks midagi  ega kasutanud  seaduses sätestatud võimalusi õiguskaitsemeetmete rakendamiseks. Euroopa Liidu õiguse ja kohtupraktika kohaselt ei pidanud hankija RHS § 69 lg 1 sätestatud ooteaega järgima.