Päikesepuhkus nauditud – mis on kodureisi hinnaks?

Triniti

Tänaseks on reisijad jõudnud koju, kuid vastakate avalduste, pressiteadete ning teadaannete valguses on õigustatult tekkinud küsimus selle kohta, mis on tagasijõudmise hinnaks.

Puhkusereisija olukord on erinev lennureisija omast – esimesel neist on leping reisikorraldajaga, kes kohustub tagama pakettreisiteenuse, s.o. majutus-, veo- ja muu teenuse kogumi osutamise. Need lepingud öeldi sihtriigis reisikorraldajate poolt vääramatu jõu tõttu üles. Siiski ei tähenda lepingu ülesütlemine veel vastastikuste kohustuste lõppemist.

Kes kannab kulud?

Creative Commons License
Autoriõigused: The Consumer Warning Network.

Ülesütlemise tagajärjed

Reisilepingu ülesütlemise järgselt vabaneb reisikorraldaja ja reisija enda reisilepinguga võetud kohustuse täitmisest, kuid see viib VÕS § 879 lg 2 ja 3 kohaselt järgmiste tagajärgedeni:

  1. reisikorraldaja kaotab õigused reisitasule ning saab nõudeõiguse mõistlikule hüvitisele osutatud reisiteenuste eest ja reisi lõppemiseks veel osutatavate teenuste eest;
  2. reisikorraldaja peab võtma tarvitusele lepingu lõppemisest tulenevad vajalikud abinõud, eelkõige tagama reisijale kokkulepituga samaväärse tagasireisi;
  3. lepingupooltel on kohustus kanda reisija tagasireisiga seotud lisakulud võrdsetes osades;
  4. lepingu ülesütlemisest tekkivad muud lisakulud kannab kumbki lepinguosaline ise (eelkõige majutus- ja toitlustuskulud, kuid ka naasmise edasilükkumisest tekkinud kulud).

Tagasireisi tagamine

Reisikorraldaja kohustuseks lepingu ülesütlemisel on eelkõige võtta tarvitusele abinõud, et tagada reisijale mõistlikult samaväärne tagasireis. Samaväärse ja mõistlikuks tagasireisiks võib olla nii eri- kui plaanijärgse reisi tagamine.

  • Kui reisikorraldaja organiseerib eraldi tagasireisi (tšarterlennu), kannavad reisija ja reisikorraldaja seonduvad lisakulud võrdses osas. Sellised lisakulud on nii lennuga (s.h. lennu nn tühja otsaga) seonduvad kui ka tagasireisi vältel toimuvad lisakulud (mõnel juhul tagasireisivältel toimuv majutus, toitlustus). Tarbijale jääb nõudeõigus reisikorraldaja vastu ülesöeldud reisilepingu järgse tagasilennu pealt kokkuhoitud kulutuste hüvitamiseks.
  • Kui tagasireis on plaaniline, ei pruugi reisija jaoks kaasneda lisakulusid ning samuti ei teki reisijal nõudeõigust algselt kokkulepitud tagasireisi hüvitamiseks, sest see toimub.

Kokkuvõtteks: tekkinud olukord on kahjulik, ebameeldiv ning soovimatu nii reisijatele. lennuettevõtjatele kui reisikorraldajatele. Siiski peavad pooled püüdma lahendada olukorda mõistlikult ning kõigile asjaosalistele vähim kahjusid ja ebamugavust põhjustaval viisil.
_________________________
Advokaadibüroo Tamme & Otsmann kliendiks on OÜ Tez Tour

Kommenteerimine on suletud.

Saa teavitusi uutest blogi postitustest

[subscribe2 noantispam = 'true']