Osaühingu osa tagatisena – pandipidaja huvides on osa eelnev EVK-s registreerimine

Triniti

Teadaolevalt on juba aastaid kehtinud äriseadustiku regulatsioon, mille kohaselt on aktsiaseltsidel kohustus pidada aktsiaraamatut Eesti Väärtpaberite Keskregistris („EVK“) ning osaühingutel on võimalus oma osad EVK-s registreerida.

Kahtlemata on osaühingu osade registreerimisel EVK-s rida plusse ning ka miinuseid (vt nt artikkel „Osanike nimekiri EVK-s – astu uksest sisse, välja saad aknast“), kuid käesolevas artiklis on keskendutud ühele eelistest, nimelt täiendavatele võimalustele ning õiguslikule tagatusele kui osaühingu osa soovitakse kasutada tagatisena ning seada võlausaldaja kasuks osale pant. Lisaks äriseadustikule ning asjaõigusseadusele rakendub EVK-s registreeritud osade pantimisele ka Eesti väärtpaberite keskregistri seadus, mis näeb ette rea täiendavaid võimalusi pandipidajale oma õiguste täiendavaks kaitseks.

Pandipidaja jaoks teeb EVK-s registreeritud osa pandi mugavamaks eelkõige paindlikkus panditud osa müügi korral, kui pandiga tagatud nõuet võlgnik ei täida.

Arvestades, et pandi rahuldamise faasis võib ajafaktor osutuda äärmiselt tähtsaks, siis nö tavalise osa pandi korral näeb seadus ette, et müügist tuleb pantijale ette teatada vähemalt 1 kuu, samas kui EVK-s registreeritud osa pandi korral võib pandilepingus kokku leppida lühema tähtaja. Lisaks täiendati eelmise aasta juulis EVK seadust, nähes ette veel täiendavaid võimalusi pandipidajale – eelkõige võimalus pandi seadmisel „blokeerida“ pantija õigust võõrandada panditud osa ning võimalus pandi seadmisel ette näha, et pandi realiseerimise korral on pandipidajal õigus kanda panditud osa pantija väärtpaberikontolt ära pandipidaja äranägemise kohaselt.

Alltoodud tabelis on toodud olulisemad erisused nö tavalise osa pandi ning EVK-s registreeritud osa pandi vahel:

EVK-s mitteregistreeritud osa pant

EVK-s registreeritud osa pant
Tehingu vorm Osa pantimise kohustustehing ja käsutustehing peavad olema notariaalselt tõestatud. Osa pantimise tehing lihtkirjalik. Pant seatakse pantija korralduse alusel, mille ta annab oma väärtpaberikonto kontohaldurile.
Kulud Notari tasu seaduse alusel notarile makstav tasu, mille suurus on sõltuvuses tagatava nõude suurusest. Väärtpaberikonto haldajale makstav tasu pandi seadmise eest ning EVK kvartaalne hooldustasu osade registreerimise eest.
Pandi avalikkus Notar saadab vastava teate pandi seadmisest äriregistrile. Pant kajastatakse ning on nähtav äriregistrist. Pant nähtub Eesti Väärtpaberite Keskregistrist.
Pandi säilimine panditud osa müügi korral Panditud osa võõrandamisel jääb pandiõigus osale kehtima, välja arvatud juhul, kui osa omandaja tõendab, et pandiõigusest ei olnud võõrandamise ajaks äriregistri pidajale teatatud ja ta ei teadnud pandiõigusest ega pidanudki sellest teadma. Panditud väärtpaberi käsutamisel kehtib pant väärtpaberi omandaja suhtes edasi.
Panditud osa müügi „blokeerimine“

Panditud osa omanik võib panditud osa igal ajal edasi müüa. EVK-sse on võimalik kanda käsutuspiirang, et panditud väärtpaberite võõrandamiseks või käsutamiseks on nõutav pandipidaja kirjalik nõusolek.
Pandiga tagatud nõude rahuldamine (etteteatamine) Panditud osa müügist tuleb ette teatada vähemalt 1 kuu. Pandilepingus võib ette näha lühema tähtaja.
Pandiga tagatud nõude rahuldamine (osade tehniline ülekandmine) Pandi realiseerimise toimub nö  tavakorras. EVK-sse on võimalik kanda pandipidaja tagasivõtmatu õigus lasta pandi realiseerimise käigus kanda panditud osad pantija väärtpaberikontolt ära vastavalt pandipidaja instruktsioonidele.

Kokkuvõtteks: Kui võla tagamiseks seatud tagatiste paketis on ka osa pant, siis oleks pandipidajal kindlasti mõistlik nõuda eelnevalt, et panditavad osad registreeritakse EVK-s. EVK-s registreeritud osa pant annab pandipidajale täiendavad tagatised ning võimalused pandi realiseerimise osas. Lisaks on oluline märkida, et võimalust pandi seadmisel „blokeerida“ pantija õigust võõrandada panditud osa ning võimalust pandi seadmisel ette näha, et pandi rahuldamise korral on pandipidajal õigus kanda panditud osa pantija väärtpaberikontolt ära pandipidaja äranägemise kohaselt, on võimalik rakendada ka EVK-s registreeritud aktsiate osas.

Kommenteerimine on suletud.

Saa teavitusi uutest blogi postitustest

[subscribe2 noantispam = 'true']