Osalusega motiveerimise uued võimalused

Triniti

01. jaanuaril 2011 jõustuvad tulumaksuseaduse muudatused, millega sätestatakse põhimõttelised muudatused erisoodustuste maksustamisel, s.h muutub soodsamaks paljusid juhte ja omanikke huvitav nn. „kuldsete käeraudade“ ehk osalusoptsioonide andmine ja realiseerimine.

Tulumaksuseadusse lisatava § 48 lg 53 kohaselt ei loeta Uuest Aastast enam erisoodustuseks osalusoptsiooni andmist. Kui osalusoptsiooni alusvara on osalus tööandjas või tööandjaga samasse kontserni kuuluvas äriühingus, ei loeta erisoodustuseks ka osalusoptsiooni alusvaraks oleva osaluse omandamist, kui osalus omandatakse mitte varem kui 3 aasta möödumisel osalusoptsiooni andmisest arvates.

Optsioone nende andmisel ei maksustata

Sellisest sõnastusest nähtuvalt eristatakse optsioonide andmist ja nende realiseerimist ning muudatusest nähtuvalt on nüüd selge, et enam optsiooni selle andmisel ei maksustata. Maksustamise juures omab tähtsust üksnes optsiooni alusvaraks oleva osaluse omandamine või optsiooni kui õiguse edasivõõrandamine. Maksukohustus tekib hetkel, mil töötaja saab optsiooni realiseerimisest varalise hüve. Selline käsitlus on sarnane ka praeguseks väljakujunenud kohtupraktikaga. Eelnõu seletuskirjas on märgitud, et osalusoptsioonide realiseerimise hetkel maksustamise kasuks on otsustatud lähtudes asjaolust, et nii maksustab optsioone enamik EL liikmesriike. Seega piiriülestes olukordades aitab maksustamine realiseerimisel paljudel juhtudel topeltmaksustamist vältida

Nähtuvalt toimuvast muudatusest on osalusoptsioonil alates 01. jaanuarist 2011. a majanduslik mõte siiski üksnes juhul, kui optsiooni alusvaraks on osalus tööandjas või temaga samasse kontserni kuuluvas ühingus ja kui osalus omandatakse mitte varem, kui kolme aasta möödumisel optsiooni andmisest. Ainult sel juhul ei kuulu ka optsiooni realiseerimine maksustamisele.

Erisoodustuste maksustamine muutub kontserni- ja piiriüleseks

Põhimõtteline seadusandlik nihe toimub aga kontserni mõiste käsitlusel. Äriseadustiku kohaselt on kontsern emaettevõtja koos oma tütarettevõtjatega. Toimuva maksuseaduse muudatuse kohaselt lasub erisoodustuselt maksu tasumise kohustus alates järgmisest aastast igal juhul tööandjaks oleval ühingul ka siis, kui selle erisoodustuse on töötajale andnud tööandja emaettevõtja. Seega eeldab seadusandja, et kontsernisisesed majanduslikud huvid on jagamatud ning samas soovib kaotada senilevinud võimaluse jagada optsioone maksustamise vältimiseks või vähendamiseks kontserni eri ettevõtete vahel n.ö risti. Nii antaksegi ühelt poolt tööandjale võimalus motiveerida töötajaid mistahes kontserni kuuluva ühingu osade või aktsiate optsiooniga, kuid teiselt poolt kohustatakse sedasama tööandjat tasuma erisoodustuselt maksu ka juhul, kui erisoodustuse andjaks on samasse kontserni kuuluv, s.t tööandjaga sama majandushuvi omav ettevõtja, isegi kui see asub mõnes välisriigis.

Veel üks väga oluline muudatuse on, et teavitamiskohustus, nii osalusoptsiooni võõrandamisest kui ka kontserni kuuluvalt ettevõtjalt erisoodustuse saamisest, lasub nüüdsest töötajal. Et seadus ei vabasta teatamata jätmise korral tööandjat tema maksukohustusest, soovitame osalusoptsioonide andmisel see küsimus vastava lepingu sõlmimisel tõsiselt läbi mõelda.

Kommenteerimine on suletud.

Saa teavitusi uutest blogi postitustest

[subscribe2 noantispam = 'true']