Osa tühistamine läbi osakapitali vähendamise ja samaaegse suurendamise

Triniti

Osaühingu osa tühistamine ei ole sama, mis on osa võõrandamine. Seetõttu ei kohaldu erinevalt osa võõrandamise toimingutest osa tühistamise suhtes nt notariaalse vorminõude järgimise kohustus. Samuti ei ole osa tühistamiseks läbi osakapitali vähendamise ja samaaegse  suurendamise nõutav osakapitali vähendamine alla seaduses sätestatud minimaalse osakapitali suuruse.

Hiljuti nõustasime klienti, kes soovis osaühingut restruktureerida. Kui osanik soovib oma osast piltlikult öeldes „lahti saada“ ehk osaühingust „lahkuda“, siis üheks võimaluseks on osa võõrandamine. Osa võõrandamise kõrval teiseks võimaluseks on osakapitali vähendamine ja samaaegne suurendamine, mille käigus on võimalik muuta osade nimiväärtuseid või osasid ka tühistada. Otsustasimegi teostada osakapitali vähendamise koos samaaegse suurendamisega, mille käigus üks osa tühistati, kuid osakapitali suurus taastati osakapitali suurendamise käigus vähendamiseelse suuruseni.

Pärast registriosakonnale avalduse esitamist tegi registripidaja aga eitava kandemääruse. Põhjenduseks märgiti, et tegemist ei ole kapitali vähendamise ja samaaegse suurendamisega, kuna osakapitali ei vähendatud alla seaduses sätestatud minimaalse osakapitali suuruse. Teiseks põhjenduseks toodi, et sisuliselt on tegemist osa võõrandamisega, mis peab aga olema notariaalses vormis. Meie nende seisukohtadega ei nõustunud.

Osakapitali vähendamise ja samaaegse suurendamise eeldused

Seaduse kohaselt tuleb osanikke võrdsetel asjaoludel kohelda võrdselt. Kõnealuses asjas oli tühistatava osa suurus sedavõrd väike, et ei toonud kaasa kapitali vähenemist alla seaduses sätestatud minimaalse osakapitali suuruse. Olnuks aga osa nimiväärtus suurem, kaasnenuks osakapitali vähendamisega selle vähenemine alla miinimummäära ja seega registripidaja tõlgendusest lähtudes justkui oleks võinud kapitali muutuse registrisse kanda. Seda sõltumata sellest, et lõppastmes osakapitali suurus ei muutunud – kapitali vähendamise ja seeläbi osa tühistamisega samaaegselt suurendati osakapitali vähendamiseelse suuruseni. Seetõttu tooks registripidaja tõlgendus osakapitali vähendamise ja samaaegse suurendamise eeltingimuse kohta kaasa osanike ebavõrdse kohtlemise sõltuvalt nende osade nimiväärtuste suurusest, mis oleks vastuolus seadusega.

Asjaolu, et osakapitali vähendamise ja samaaegse suurendamise eeltingimuseks ei ole kapitali vähendamine alla seaduses sätestatud minimaalse osakapitali suuruse, on kinnitanud ka Riigikohus juba oma 2009. aasta lahendis, kus märgiti, et osakapitali vähendamise ja samal ajal suurendamise otsuse eeldusteks on:

  • vajaliku häälteenamuse olemasolu,
  • põhikirja muutmise vajaduse korral selle eelnev otsustamine ja
  • osakapitali samaaegne suurendamine vähemalt seaduses sätestatud minimaalse osakapitali suuruseni.

Muid eeldusi seadus osakapitali vähendamiseks ja samal ajal suurendamiseks ei sätesta.

Osa võõrandamine vs osa tühistamine

Osa võõrandamine ja osa tühistamine on kaks iseseisvat toimingut, omades erinevaid kohaldamiseelduseid ning tuues kaasa erinevad tagajärjed. Erinevalt osa võõrandamisest, millisel juhul osanik võib osa vabalt võõrandada teisele osanikule ning kolmandatele isikutele võõrandamisel on teistel osanikel ostueesõigus, siis osa tühistamiseks osakapitali vähendamise kaudu on nõutav 2/3 osanike nõusolek, sh selle osaniku nõusolek, kelle osa tühistatakse. Samuti on erinevad osa võõrandamise ja osa tühistamise vorminõuded ning tagajärjed – esimesel juhul sätestab seadus kohustusliku notariaalse vormi ning osaühingu osa kui õigus läheb uuele omanikule õigusjärgluse korras üle (sh kui osa on nt panditud, siis osa võõrandamisel jääb ka pandiõigus osale kehtima), teisel juhul aga notariaalse vorminõude kohustust pole ning osaühingu osa kui õigus lõpeb ehk õigusjärglust ei teki.

Seega on vale ka hinnata ning käsitleda osakapitali vähendamise ja samaaegse suurendamise käigus teostatud osa tühistamist osa võõrandamisena ning kohaldada sellest lähtuvalt osa tühistamisele osa võõrandamise kohta sätestatut, sh notariaalse vorminõude kohustuslikkust. Asjaolu, et teostatud on osakapitali vähendamine koos samaaegse suurendamisega, mille käigus on osa tühistatud, ei tähenda, et tegelikuks toiminguks on osa võõrandamine, mida on püütud osakapitali muutmisega varjata. Viidatud Riigikohtu lahendi ja seaduse kohaselt ei kuuluks sellise hinnangu andmine osa tühistamisele ja selle eesmärkidele ka registripidaja pädevusse.

Pärast eelkirjeldatud selgituste ja põhjenduste esitamist kandis registripidaja osakapitali vähendamise ja samaaegse suurendamise äriregistrisse.

Osa tühistamise lubatavus

Osakapitali vähendamise ja samaaegse suurendamise eeltingimuseks ei ole osakapitali vähendamine alla seaduses sätestatud minimaalse osakapitali suuruse. Teisisõnu ka juhul, kui osa nimiväärtus on üksnes 1 euro ning vähendamise tagajärjel ei lange osakapital alla seaduses sätestatud minimaalse osakapitali suuruse, võib osakapitali vähendada ja samaaegselt suurendada. Seeläbi teostatud osa tühistamine ei ole aga osa võõrandamine, kuna need on kaks iseseisvat toimingut, millel on erinevad eeldused ja tagajärjed.

Kommenteerimine on suletud.

Saa teavitusi uutest blogi postitustest

[subscribe2 noantispam = 'true']