Lepingusse kõik kirja

Triniti

Lepingudokument ei pruugi kajastada kõiki kokkuleppe tingimusi
Tsiviilkäibes sõlmitakse lepinguid vastastikuste tahteavalduste vahetamise tulemusena eesmärgiga saavutada kokkulepitud õiguslik tagajärg. Lepingu sõlmimisel on pooled vabad otsustama nii lepingu tingimuste sisu kui vormi üle (kui just seadusest ei tulene piirangut). Lepinguvabaduse põhimõte võimaldab isikul valida, milline leping, millise sisuga, kellega ja millises vormis sõlmida.

Kuna leping sõlmitakse läbirääkimiste tulemusena, võivad lõplikud lepingutingimused erineda oluliselt esialgselt kokkulepitust. Eeltoodud põhjustel ei ole harvad juhud, kus kirjalikus vormis või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis lepingudokument ei kajasta õigesti kokkuleppe tegelikku sisu põhjusel, et pooled on leppinud suuliselt kokku täiendavates tingimustes.

Kirjalikult vormistamata lepingutingimus ei pruugi olla kehtiv

Probleeme tekitavad kirjalikult vormistamata kokkulepped eeskätt vaidluste korral, kus üks lepingupooltest eitab suulise kokkuleppe olemasolu või tõlgendab suulise kokkuleppe tingimusi oluliselt erinevalt teisest lepingupoolest. Kui suulisele kokkuleppele tugineval lepingupoolel ei õnnestu kokkuleppe tegelikku sisu tõendada, võib vaidlust lahendav organ jätta suulise kokkuleppe tingimused tähelepanuta ning lähtuda üksnes lepingudokumendist. Vältimaks olukordi, kus suuliselt kokkulepitud tingimused jäetakse tõendamatuse tõttu tähelepanuta, tuleks kõik olulised tingimused kajastada lepingudokumendis.

Eriti oluline on lepingutingimuste ammendav kajastamine notariaalsetelt tõestatud lepingutes. Nimelt kohustub tõestamisseaduse järgi selgitama notar välja tehingus osalejate tahte ja õiguslikult korrektseks tehinguks olulised asjaolud. Sealhulgas kohustub notar kajastama osalejate tahteavaldused notariaalaktis selgelt ja ühemõtteliselt ning kui notaril tekib kahtlus tehingu seadusele ja osalejate tegelikule tahtele vastavuse suhtes, arutab ta selle osalejatega läbi. Eeltoodust lähtuvalt on kohtud korduvalt asunud seisukohal, et notariaalselt tõestatud lepingudokument kajastab eeldatavalt ammendavalt poolte tegeliku kokkuleppe sisu ja jätnud väited lepingudokumendis kajastamata kokkulepete kohta tähelepanuta.

Lepingudokumendiga võidakse välistada muud kokkulepped

Lisaks ei pruugi lepingudokumendis sätestamata kokkulepped osutuda kehtivateks ka põhjusel, et pooled on lepingudokumendiga piiranud kokkuleppe sisu (välistav tingimus). Nimetatud juhul ei loeta lepingu osaks lepingupoolte varasemaid tahteavaldusi ega kokkuleppeid, mis ei sisaldu lepingudokumendis. Seega võivad lepingudokumentides sisalduvad esmapilgul vähetähtsad fraasid nagu „leping vastab ammendavalt poolte tegelikule tahtele“, „leping hõlmab kõiki kokkuleppe tingimusi“ ja „leping tühistab kõik varasemad kokkulepped“ omada lepingudokumendis kajastamata tingimuste kehtivuse seisukohalt väga olulist tähtsust.

Kommenteerimine on suletud.

Saa teavitusi uutest blogi postitustest

[subscribe2 noantispam = 'true']