Kui WikiLeaks asuks Eestis …

Triniti

WikiLeaks on seadnud enda eesmärgiks võimaldada üldsusele olulise materjali avaldamine ning kutsub igaühte üles salajast informatsiooni avaldama. Tänaseks on WikiLeaks avaldanud kokku umbes 1,2 miljonit erinevate valitsuste, organisatsioonide ning üksikisikute dokumenti. Näiteks sai maailm WikiLeaks avalikustamistegevuse tulemusena teada läbirääkimisfaasis oleva peaaegu salastatud WTO võltsimisvastase kaubanduslepingu (ACTA) varjukülgedest. Seega on WikiLeaks materjalide hulgas lisaks sõjaväelisele salastatud informatsioonile hulganisti ka autoriõigustega kaitstud dokumente, ärisaladust sisaldavat materjali, jmt.

WikiLeaks sai laiemalt tuntuks aprillis 2010, avaldades Ameerika Ühendriikide armee salastatud Bagdadi õhurünnaku video, kus teiste seas tapeti kaks Reuters’i ajakirjanikku. Lekitajana on kohtu alla antud USA armee sõdur Bradley E. Manning, keda süüdistatakse spionaažis. Hiljuti avaldatud materjali, s.o. 250 000 USA saatkondade ja Välisministeeriumi vaheliste telegrammide lekitajana kahtlustatakse just seda sama meest.

Küsimus, kas WikiLeaks tegutsemine on õiguspärane omab laiemat tähendust. Kus lõpeb lubatu ja algab lubamatu avalikkusele huvi pakkuva informatsiooni vahendamine ja avalikustamine, millised on sõnavabaduse piirid kaasaegses informatsioonist küllastunud maailmas, jne?

Ka teabe talletajal on kohustused

Euroopa Liidu õiguses eksisteerib infoühiskonna teenuse vahendajate regulatsioon, kes nn. süütu levitamise puhul vabanevad vastutusest materjali avalikustamise eest. Sellisteks teenuste osutajateks on e-kirjavahetuse vahendajad, materjali enda serveriruumis talletajad jmt. Kas WikiLeaks kvalifitseeruks selliseks süütuks levitajaks Euroopa õiguskultuuris?

WikiLeaks (WL) tegevuseks on materjali talletamine ning sellele ligipääsu võimaldamine. Sellega võiks WL näol olla tegemist teabe talletajaga. Kehtiva regulatsiooni, Eestis infoühiskonna teenuse seaduse alusel, on teabe talletaja vastutus piiratud vaid niikaua, kuni ta ei ole saanud teadlikuks enda poolt talletatava materjali ebaseaduslikkusest. Teadasaamise hetkest alates on teabe talletaja kohustuseks materjal viivitamatult eemaldada või piirata sellele ligipääs. Selle kohustuse mittetäitmisel muutub vahendaja vastutavaks talletatava materjali sisu eest.

Seega peaks teabe talletajast WL eemaldama või tõkestama juurdepääsu õigusvastaselt materjalile! See ei tõenäoliselt WL eesmärgiks. Lisaks, WL ainult ei talleta, vaid osaliselt ka toimetab materjali, olles seega teatud määral teadlik materjali sisust juba enne avalikustamist.

Traditsiooniline avaldaja vastutab

Traditsiooniline avaldaja vastutab kogu enda poolt avaldatud materjali sisu õigsuse eest. Traditsiooniline avaldamine toimub ka internetis, nt Äripäev avaldab enda artiklid oma veebiportaalis. WL ei avalda enda loodud materjali, vaid kolmandate isikute loodud ning nende edastatud materjali.

Eesti Riigikohus on lahendanud interneti teenuse pakkuja vastutuse tema enda poolt mitte loodud, kuid talletatava materjali osas 2009. a. Vjatšeslav Leedo hagis veebiportaal Delfi vastu. Riigikohtu otsuse kohaselt peaks WikiLeaks omaalgatuslikult enne avaldamist tsenseerima kogu kolmanda isiku loodud ning tema poolt avalikustatava materjali eesmärgiga tagada, et materjal ei rikuks kellegi au ega väärikust, tekitaks kahju kellegi majandushuvidele, rikuks autoriõigusi või muud intellektuaalset omandit.

Seega ei ole Eesti selliseks riigiks, kuhu esmapilgul soovitaks WikiLeaks’il kolida.

Vilepuhujate materjali avaldaja

WikiLeaks ise on klassifitseerinud ennast „vilepuhujate (ingl. k whistleblowers) informatsiooni vahendajana“. Kas WL võiks olla vilepuhujate poolt edastatud materjali avaldajaks?

Vilepuhujate kaitse põhimõtte on Euroopa Inimõiguste Kohus kinnitanud näiteks 12.02.2008 lahendis Guja v Moldova. Kohus leidis, et töölepingu lõpetamine töötaja või ametiisikuga, kes lekitas ajakirjandusse kaks prokuröri kirja, rikub Euroopa inimõiguste konventsiooni artiklis 10 sätestatud õigust vabale väljendusele.
Euroopa Inimõiguste Kohus on korduvalt kinnitanud, et juhtumitel, kus avalikustatakse informatsioon poliitikute, ametiisikute või avalike institutsioonide osalusest korruptsioonis, pettuses või muus ebaseaduslikus tegevusest, võivad ajakirjanikud, avaldajad, meedia ning valitsusvälised organisatsioonid tugineda kõrgeimale väljendusvabaduse kaitse standardile. Seega oleks Euroopa Inimõiguste Kohtus WL tõenäoliselt kaitstud.

Nõiutud ringmäng

Isegi kui tõdeda, et WL võib leida õiguslikku kaitset enda tegevusele, ei garanteeri see, et need materjalid oleksid üldsusele kättesaadavad.

Nimelt, tulenevalt Internetile omasest astmelisusest, talletab keegi ka WikiLeaks materjale (nt. kuni eelmise nädalani Amazon). See talletaja on omakorda kohustatud tema poolt talletatava teabe ebaseaduslikkusest teada saades kohustatud selle eemaldama või tõkestama juurdepääsu. Eelmisel nädalal nii juhtuski. Amazon.com lõpetas WIkiLeaks materjali talletamise põhjendades seda enda kasutajatingimuste rikkumisega. Nende kohaselt kohustus nimelt WL tagama, et omab kõiki autoriõigusi enda esitatud materjalile!

Seega oleks WikiLeaks’il võimalus saada Eesti Vabariigis õiguse alusel küll kaitset, kuid reaalsuses eemärki – püsida jätkuvalt avalikkusele kättesaadavana – täita ilmselt ei õnnestuks.

Kommenteerimine on suletud.

Saa teavitusi uutest blogi postitustest

[subscribe2 noantispam = 'true']