Kontsessioonilepingu tühisuse tuvastamine on võimalik ka üldalustel

Triniti

Riigikohus tegi 5.11.2012 otsuse, milles kokkuvõtvalt ütles, et kui kontsessiooni andmisel on oluliselt rikutud Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELTL) põhimõtteid, saab kontsessioonilepingu tühisust tuvastada ka siis, kui riigihangete seadus (RHS) seda otseselt ette ei näe. Sellega kinnitas Riigikohus muuhulgas taaskord üle Euroopa Liidu õiguse ülimuslikkuse Eesti siseriikliku õiguse suhtes. Samuti võib lahendist järeldada, kui terava ja tugeva kontrolli all on avalike ressursside kasutamine ning selleks kasutatav menetlus.

Kehtiv riigihangete seaduse regulatsioon

RHS § 4 lg 2 teise lause kohaselt ei mõjuta seaduses sätestatud nõuete järgimata jätmine hankelepingu kehtivust, kui käesolevas seaduses ei ole sätestatud teisiti. RHS § 69 lõiked 1 ning 11 sätestavad loetelu olukordadest, millal on hankeleping tühine.

Lühidalt kokkuvõttes tähendab see, et hankeleping (sh kontsessioonileping) on tühine üksnes juhul, kui on rikutud teatavaid hankemenetluse reegleid ning RHS näeb sellise rikkumise tulemusena ette hankelepingu tühisuse. Sellisel juhul võib isik, kelle õiguseid hankemenetluse reeglite rikkumine on kahjustanud, esitada hankelepingu tühisuse tuvastamise nõude.

Riigikohtu seisukoht

Eelmainitud lahendis on Riigikohus autori hinnangul oluliselt laiendanud huvitatud isikute võimalusi kontsessioonilepingute tühisuse tuvastamise nõuete esitamiseks. Nimelt on Riigikohus leidnud, analüüsides muuhulgas ka Euroopa Kohtu praktikat ja seisukohti, et kui kontsessiooni andmisel on oluliselt rikutud ELTL (ennekõike selle artiklite 49 ja 56) ning neil põhinevat RHS § 3, ning RHS sätete kohaselt justkui ei olekski sellisel juhul võimalik sellise kontsessioonilepingu tühisust tuvastada, võib tühisuse tuvastamise nõude esitada üldseaduse – tsiviilseadustiku üldosa seaduse (TsÜS) § 87 – alusel.

Sellise nõude esitamise õiguse avardamist toetab muuhulgas Euroopa Kohtu seisukoht, mille kohaselt peab ELTL’i rikkumisele vastanduma tõhus kohtulik õiguskaitsevahend. Samas on siiski oluline tähele panna, et sellise õiguse kasutamine on sõltuv teatud kindlate eelduste esinemisest ning seda ei saa kasutada kergekäeliselt. Muuhulgas on Riigikohus rõhutanud, et üldalustel – st TsÜS § 87 alusel – kontsessioonilepingu tühisuse tuvastamise nõude esitamise õigus võib olla isikul, kelle õiguseid RHS sätete mittejärgimine rikub.

Soovitused

Selleks, et tagada nii pakkujate kui ka hankija huvide kaitse, on väga oluline viia kogu hankemenetlus algusest lõpuni läbi kooskõlas nii RHS kui ka Euroopa Liidu õigus nõuete kohaselt. Kui siiski menetluse käigus on rikutud menetlusreegleid ja nõudeid, tuleks asjast huvitatud isikul kindlasti kaaluda võimalikke hankemenetluse vaidlustamise võimalusi ning tema õiguste ilmsel rikkumisel ka esitada asjakohane nõue.

Kommenteerimine on suletud.

Saa teavitusi uutest blogi postitustest

[subscribe2 noantispam = 'true']