Kas ettevõtte omandamisega läheb omandajale ka kogemus?

Triniti

Põletava probleemina on riigihangete vaidlustes tõusetunud küsimus, kas koos ettevõtte üleminekuga läheb omandajale üle ka eelmise ettevõtja kogemus mõne kindla töö tegemiseks või teenuse osutamiseks? Riigikohtu halduskolleegiumi 28.11.2012 lahendis nr 3-3-1-45-12 analüüsitakse seda olukorda lähemalt ning vastatakse lõpuks jaatavalt.

Kas kogemus tähendab ka mainet?

OÜ Tarbus esitas Ida-Viru bussiliinide hankemenetluses kvalifitseerimiseks nõutud kogemuse, mille väitis olevat omandanud koos osaga AS GoBus ettevõttest. Ida-Viru Maavalitsus hankijana sellist kogemuse üleminekut ei aktsepteerinud ja jättis OÜ Tarbus kvalifitseerimata. Seejuures tugines maavalitsus kahele asjaolule. Esiteks ei saanud maavalitsuse hinnangul minna ega läinud ettevõtte osaga koos OÜ-le Tarbus üle AS GoBus kogemus. Hankija põhjendas, et ettevõttega käivad kaasas asjad, õigused ja kohustused ning kogemus ei ole asi, õigus ega kohustus.  Teiseks leidis maavalitsus, et kui ettevõttega saaks üle minna kogemus, saaks omandaja ka ettevõttega kaasneva maine ja kuna AS GoBus on kriminaalmenetluses süüdimõistetud, tulnuks OÜ Tarbus selle maine tõttu hankemenetlusest hoopis kõrvaldada.

Ühingu tegevust teostavad töötajad

Riigihankemenetluses kehtivas neljaastmelises vaidluste lahendamise süsteemis jagunesid arvamused täpselt pooleks. Vaidlustuskomisjon nõustus hankija põhjendustega ja jättis OÜ Tarbus vaidlustuse rahuldamata. Tartu Halduskohus aga rahuldas kaebuse ja tühistas hankija otsused. Halduskohus avas äriühingu kogemuse mõiste läbi äriühingu majandustegevuse, struktuuri ja vahendite, märkides, et ühingu tegevust teostavad arusaadavalt ühingu töötajad. Kogemuse üleminek sõltub ettevõtte või selle osa ülemineku tehingu faktilistest asjaoludest ja eelkõige asjaolust, kas õiguste ja kohustuste ülemineku tulemusel jätkasid omandatud ettevõtte osakonna töötajad töötamist OÜ-s Tarbus. Analüüsides põhjalikult konkreetset olukorda leidis halduskohus, et üleantud ettevõtte osa võimaldas jätkata eesmärgipärast majandustegevust ehk liinivedude teostamist ja tema kogemusele oli võimalik hankemenetluses tugineda. Sellega, et ettevõtte kogemuse üleminekuga kaasneks vältimatult ka maine või karistatuse üleminek, halduskohus ei nõustunud.

Karistatud isiku hankes osalemise keeld on sisutühi

Ringkonnakohus tühistas halduskohtu otsuse, leides, et igaüks peab oma kogemuse siiski ise omandama. Ettevõtte materiaalse baasi ja inimressursi üleminek ei anna veel alust väita, et nende alusel loodud uus ettevõte on samuti võimeline kindlustama liinivedude teostamist hankelepingus ettenähtud ulatuses ja korras. Samuti leidis ringkonnakohus, et karistatud isiku hankemenetluses osalemise keeld muutuks sisutühjaks, kui äriühing, kellel on keelatud riigihangetel osaleda, saaks riigihangetes osalemist jätkata teise äriühingu nime all, mis iseseisvalt nõutavat liiniveo teostamise kogemust ei oma.

Kogemusele saab tugineda, kui ettevõtte identiteet on säilinud

Riigikohus omakorda tühistas ringkonnakohtu otsuse. Nõustudes põhimõtteliselt halduskohtu põhjenduste ja käsitlusega, rõhutas Riigikohus, et ettevõtte üleandmise raames on üleantav ka senine kogemus kui üleantava ettevõtte tegevust iseloomustav asjaolu.  Omandatud kogemusele tuginemise keeld on konkurentsi piirav ja peab olema sellisena seaduses selgelt sätestatud, kuid sellist keeldu seaduses ei ole. Ettevõtte ülemineku tõendamise otsustav kriteerium on see, kas majandusüksus säilitab oma identiteedi, mis tuleneb eelkõige sellest, et tema tegevus reaalselt jätkub. Varasemale kogemusele tuginemine on võimalik eeskätt siis, kui ettevõtte osa üleminekul läks üle ka oluline osa inimestest, oskusteabest, tehnikast, et saaks eeldada riigihankemenetluses osaleva ettevõtte võimekust täita hankelepingus sätestatavaid kohustusi.

Käsitledes hankija seisukohta kogemusega koos võimaliku maine üleminekust märkis Riigikohus, et ettevõtte või selle seadusliku esindaja karistatus on isikuga lahutamatult seotud staatus ega ole seetõttu õigusjärgluse korras omandajale üleantav ega ülekantav.

Kogemus on seotud ettevõttega, karistatus aga ettevõtjaga

Niisiis on lõplikult selgeks vaieldud üks seni pakkujate meeli köitnud lahendamata teema – õigusjärglus on võimalik ka ettevõtte omandamise korral ja kogemus on omandatud ettevõtet iseloomustav näitaja. Seevastu karistatus ettevõtet ei iseloomusta, vaid see on lahutamatult seotud ettevõtte omanikuga.

Kommenteerimine on suletud.

Saa teavitusi uutest blogi postitustest

[subscribe2 noantispam = 'true']