Kahjunõude võib esitada ka enne kulude kandmist või kui teadmata on kahju suurus

Triniti

Kahju hüvitamise nõuete kohaldamisala on väga ulatuslik. Nõue kahju hüvitamiseks võib tuleneda muuhulgas lepingu rikkumisest, seadusest tuleneva kohustuse täitmata jätmisest ja kahju õigusvastasest tekitamisest. Samas, sõltumata kahjunõude alusest on kahju hüvitamise eesmärgiks asetada kannatanu olukorda, kus ta oleks olnud kahju mittetekkimise korral. Nõude esitamisel tuleb kannatanul tõendada kahju hüvitamise eeldused (sh kahju ulatus). Paraku ei ole harv juhus, kus kannatanul puuduvad nõude esitamise eelselt vahendid kahjustatud eseme taastamiseks ja/või kahju täpne suurus ei ole kannatanule teada. Viidatud asjaolud ei piira siiski kahju hüvitamise nõude esitamist.

Kahju hüvitamise nõude võib esitada enne kahjustatud eseme taastamist

Riigikohus on oma lahendites korduvalt selgitanud (viimati 21.06.2011.a otsuses nr 3-2-1-55-11), et asja kahjustamise korral on kannatanul õigus nõuda asja kordategemise kulude hüvitamist ka enne asja kordategemist. Kohus ei saa kannatanu nõuet jätta rahuldamata üksnes põhjusel, et kannatanu ei ole eseme taastamise kulusid veel kandnud. Kahju hüvitamise nõude esitamisel enne kulude kandmist hindab kohus nõude suurust lähtuvalt kogutud tõenditest. Nii võib kohus lugeda hüvitise suuruse tõendatuks mh kahjustatud eseme taastamise hinnapakkumisega või tööde kalkulatsiooniga.

Kahju hüvitamise nõude võib esitada teadmata kahju täpset suurust

Seadus võimaldab kahju hüvitamise nõuet lahendada ka juhul, kui tuvastatud on kahju tekitamine, kuid teadmata on kahju täpne suurus. Nimelt tuleneb võlaõigusseaduse § 127 lg-st 6 ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 233 lg-st 1, et kui kahju tekitamine on tuvastatud, kuid kahju täpset suurust ei saa kindlaks teha või selle kindlakstegemine on ebamõistlikult koormav, võib kohus otsustada kahju suuruse kõiki asjaolusid arvestades oma siseveendumuse kohaselt. Lisaks on Riigikohus korduvalt oma praktikas rõhutanud, et kui täidetud on muud kahju hüvitamise eeldused, ei saa nõuet jätta rahuldamata ainuüksi põhjusel, et tõendamata on kahju täpne suurus.

Seega, kuigi kahju hüvitamise nõude esitamisel lasub kannatanul märkimisväärne tõendamiskoormus, sisaldab kahju hüvitamise alane regulatsioon mitmeid sätteid, mis kergendavad kannatanul nõude esitamist.

Kommenteerimine on suletud.

Saa teavitusi uutest blogi postitustest

[subscribe2 noantispam = 'true']