LHV vs Äripäev kohtuasjas sündis meedia jaoks tähelepanuväärne otsus*

Triniti

Tallinna Ringkonnakohus rahuldas meie kliendi apellatsioonkaebuse, tühistas Harju Maakohtu otsuse ning jättis kõik kulud LHV Pank ja LHV Pensionifondid kanda.

Tallinna Ringkonnakohus tühistas 07.05.2014 Harju Maakohtu otsuse, milles viimane leidis, et „ebaõigeteks faktiväideteks võivad olla ka nn kaudsed faktiväited, s.t selliste väidete ning väärtushinnangute kogumid, millest tuleneb teatav faktiväide“. Nimetatud põhimõte on tuletatud 2007 aasta Riigikohtu lahendist.

Tallinna Ringkonnakohtu otsuse tähtsus tuleneb muuhulgas sellest, et Riigikohtu eelnevale praktikale lähenetakse enam põhiõiguste vahel õiglase tasakaalu otsimise kaudu.

Vähem tähtis ei olnud Ringkonnakohtu lähenemine kaudsete tõendite alusel avaldatud uuriva ajakirjanduse artiklitele. Nimelt leidis kohus, et „kaaludes hagejate huvi säilitada finantsasutuste usaldusväärsus ja kostja huvi avalikkust teavitada paljudele inimestele huvipakkuvatest asjaoludest, leiab kolleegium, et olulisem on inimeste huvi saada teavet pensionivaraga toimuda võiva kohta, kuna see informatsioon puudutab laia avalikkust. […] eeltoodu andis kostjale õigustuse avaldada ajakirjanduses andmeid, mille tõesust saab järeldada ainult kaudsete asjaolude põhjal

Kolmandaks on kohtulahendi tähelepanuväärsele osale juhtinud tähelepanu äripäeva peatoimetaja asetäitja Aivar Hundimägi, kes tõdes, et. „meie hinnangul on see oluline otsus just uuriva ajakirjanduse arengu seisukohalt – see taastab ajakirjanike õiguse järeldada ning hinnata olukorda ning teadaolevat,“

Äripäeva AS-i esindasid vandeadvokaadid Karmen Turk ja Erki Vabamets.

Loe ka artiklit Äripäevast

* Otsus ei ole käesoleva uudise avaldamise ajaks veel jõustunud.