Riigikohus andis autoritasude vaidluses õiguse Viasatile

Triniti

TRINITI partner Erki Vabamets, advokaat Karmen Turk ning vandeadvokaat Klen Laus nõustavad Viasat AS-i vaidluses Eesti Autorite Ühinguga (EAÜ). EAÜ nõuab kohtu kaudu Viasat AS-lt 436 000 euro suurust kompensatsiooni ning tasu audiovisuaalautoritele teoste kasutamise eest.

EAÜ algse õigusliku käsitluse järgi on Viasat AS tegevus kvalifitseeritav teleprogrammi signaali taasedastamisena kaabellevivõrgus AutÕS § 103 tähenduses. Hilisemas menetluses EAÜ Viasat AS tegevust enam autoriõiguse seaduse konkreetse sätte mõttes ei käsitlenud, vaid asus sätetele viitamata seisukohale, et Viasat AS tegevuse näol on tegemist telesignaali suunamisega uuele üldsusele.

Harju Maakohus ning Tallinna Ringkonnakohus aktsepteerisid hagi sellisel alusel, kuid Riigikohus nõustus 29.05.2013 otsuses AS-iga Viasat, et kui teleprogrammi edastatakse satelliidi vahendusel televisiooniteenuse osutaja poolt (st tema kontrolli all ja vastutusel), on teleprogrammi (ühtseks) edastajaks televisiooniteenuse osutaja, kellel tuleb signaalide katkematusse sideahelasse sisestamise riigis saavutada autoritega kokkulepe teoste edastamise kohta. Sellisel juhul on satelliidi kaudu edastamise teenust võimaldav ettevõtja vaid tehnilise teenuse osutaja ega edasta ise programme autoriõiguse seaduse tähenduses. Seetõttu ei vaja ta oma tegevuseks ka autorite nõusolekut ega pea neile maksma ka tasu.

Riigikohus andis juhised asja uueks läbivaatamiseks Tallinna Ringkonnakohtus.