Esindasime edukalt Viasat AS-i kohtuvaidluses Eesti Autorite Ühinguga

Triniti

19. juunil 2014 tegi Riigikohus otsuse, millega jättis Eesti Autorite Ühingu kassatsioonkaebuse menetlusse võtmata, mistõttu jõustus Tallinna Ringkonnakohtu otsus Viasat AS kasuks.

Klient on öelnud, et  „otsus on pika kohtuvaidluse õiglane tulem ning võiduks kõigile Euroopa satelliidiettevõtjatele“.

2011. aastal esitas EAÜ hagi Viasat vastu nõudes 42 erineva teleprogrammi (sh ETV, ETV2, Kanal 2, TV3, TV6 ja Kanal 11) signaali lõpptarbijatele kättesaadavaks tegemise keelamist ilma EAÜ-le tasu maksmata. Varalise nõudena palus EAÜ mõista Viasatilt tasu autoritele ja viivist kokku üle 500 000 euro aastate 2008-2011 osas.

Viasati tegevuseks on vaidlusaluste televisioonikanalite kättesaadavaks tegemine lõpptarbijatele. Telekanalite edastamiseks on televisiooniteenuse osutajad sõlminud autorite kollektiivsete organisatsioonidega lepingud; Viasat ei ole sõlminud teleprogrammide tarbijatele kättesaadavaks tegemiseks Eestis EAÜga ega muu autorite kollektiivse esindamise organisatsiooniga litsentsilepingut ega maksnud selle eest neile tasu.

Vaidluse põhiküsimuseks on see, kas Viasat on vaidlusaluste telekanalite signaali Eestis lõpptarbijatele kättesaadavaks tegemiseks kohustatud saama EAÜ-lt nõusoleku ja maksma talle selle eest tasu.

Õiguse vaatepunktist – seadus sätestab, et kui teleprogrammi edastatakse satelliidi vahendusel televisiooniteenuse osutaja poolt (st tema kontrolli all ja vastutusel), on teleprogrammi (ühtseks) edastajaks televisiooniteenuse osutaja, kellel tuleb signaalide katkematusse sideahelasse sisestamise riigis saavutada autoritega kokkulepe teoste edastamise kohta. Sellisel juhul on satelliidi kaudu edastamise teenust võimaldav ettevõtja (antud juhul Viasat) vaid tehnilise teenuse osutaja ega edasta ise programme autoriõiguse seaduse tähenduses. Seetõttu ei vaja ta oma tegevuseks ka autorite nõusolekut ega pea neile maksma ka tasu.

Kuigi eksisteerib eeldus, et primaarselt on televisiooniprogrammide edastajaks televisiooniteenuse osutaja, on autorite nõusolek vajalik ka satelliiditeenuse osutajale, kui ta teeb oma teenusega teleprogrammi kättesaadavaks laiemale üldsusele kui see, mida pidasid silmas autorid ja televisiooniteenuse osutaja, kui nad sõlmisid kokkuleppe teoste edastamise kohta.

Kohus leidis, et Viasat ei ole loonud mistahes uut üldsust, mistõttu ei ole Viasatil vaja autoritelt luba ja ta ei pea neile tasu maksma, kuna teleprogrammide (ühtseks) edastajaks on televisiooniteenuse osutajad, kellel on autoritega sõlmitud signaalide katkematusse sideahelasse sisestamise riigis kokkulepped teoste edastamise kohta. Viasat on satelliidi kaudu edastamise teenust võimaldav ettevõtja ja ta ei edasta ise programme autoriõiguse seaduse tähenduses

Lihtsamini öeldes – Viasati tegevus ei nõua autoritelt luba.

Viasat AS-i esindasid vaidluses vandeadvokaadid Karmen Turk ja Erki Vabamets advokaadibüroost TRINITI.

———-

Lingid meedias:

Ärileht, Viasat võitis 500 000-eurose kohtuvaidluse EAÜ vastu
Rmp.ee, Varem EAÜ kasuks otsustanud ringkonnakohus andis nüüd õiguse Viasatile