Intellektuaalse omandi kaitse kui töötaja kõrvalkohustus

Triniti

Töösuhtes on töötaja põhikohustuseks teha tööd, alludes tööandja juhtimisele ja kontrollile. Reeglina räägivad töösuhte pooled töölepingu sõlmimise eelselt suuremal või vähemal määral läbi, milles seisnevad kummagi poole põhikohustused. Samas tuleneb seadustest ja töölepingust pooltele ka mitmeid kõrvalkohustusi, millele töölepingu sõlmimisel erilist tähelepanu ei pöörata, kuid mis hilisemalt võivad tekitada vaidlusi. Sellisteks kõrvalkohustusteks on mh töötaja lojaalsus- ja hoidumiskohustused, millest tuntumad on saladuse hoidmise kohustus ja konkurentsipiirangu kohustus.

Töösuhte raames loodud intellektuaalse omandi väärtused vajavad erilist tähelepanu

Töötaja lojaalsus- ja hoidumiskohustused ei pruugi aga piirduda üksnes saladuse hoidmise ja konkurentsipiiranguga. Sageli vajavad töösuhtes reguleerimist ka intellektuaalse omandi õigused. Nii tõusetub nt ametikohtadel, kus töötaja loob tööülesannete raames enda intellektuaalse loomingu tulemusena midagi originaalset (mis on väljendatud mingisuguses objektiivses vormis ja on selle vormi kaudu tajutav ning reprodutseeritav) küsimus loodud teose autoriõigustest. Harvematel juhtudel on reguleerimist vajavaks objektiks ka tööstusomandina käsitletavad tulemid.

Teose mõiste on laiem, kui reeglina arvatakse. Üldjuhul on ka töötaja poolt töösuhte raames loodud e-kirjad, projektid, joonised, pildid, jms käsitletavad teostena, millele tekivad töötaja kui autori isiklikud ja varalised õigused. Autori isiklikud õigused seisnevad mh õiguses esineda teose loojana, teha teoses muudatusi, nõuda teose kasutamise lõpetamist jne. Autori varalised õigused seevastu hõlmavad eeskätt õigust igal moel ise oma teost kasutada, lubada ja keelata oma teose samaviisilist kasutamist teiste isikute poolt ja saada tulu oma teose sellisest kasutamisest.

Intellektuaalse omandi reguleerimine eeldab üldjuhul kokkulepet

Tööandja saab töötaja autoriõigusi teostada vaid juhul, kui seadusest või lepingust tulenevalt on talle selline õigus antud. Seaduse kohaselt lähevad tööandjale ilma erikokkuleppeta üle üksnes töölepingu alusel otseste tööülesannete täitmise korras loodud teostega seotud autori varalised õigused tööülesannetega ettenähtud eesmärgil ja piirides. Samas, kui töötaja loob teose muul juhul kui otseste tööülesannete täitmise korras (nt tööandja sekretär kujundab toote pakendi), ei lähe õigused tööandjale üle automaatselt ning tööandja vajab eraldi töötaja nõusolekut.

Kuna töösuhte järgselt on töötajalt nõusolekute saamine ülimalt keeruline, on tööandja huvide kaitse seisukohalt väga oluline, et töötajaga oleks juba töösuhte ajal sõlmitud kokkulepped intellektuaalse omandi kuuluvuse osas. Kuna igakordselt eraldi kokkuleppe sõlmimine ei ole mõistlik, tuleks õiguste autori- ja tööstusomandi õiguste kuuluvuses ja kasutamise korras kokku leppida juba töölepingu sõlmimisel.

Kommenteerimine on suletud.

Saa teavitusi uutest blogi postitustest

[subscribe2 noantispam = 'true']