Huvitatud isik võib hageda äriühingu organi otsuse kehtivust

Triniti

Äriseadustik võimaldab äriühingu juhatuse liikmel, aktsionäril ja teatud piirangutega ka nõukogu liikmel esitada äriühingu vastu hagi nõukogu otsuse kehtetuks tunnistamiseks põhjendusega, et otsus on vastuolus seaduse või põhikirjaga. Analoogne regulatsioon kehtib ka üldkoosoleku otsuse puhul. Nõude aegumistähtaeg on kolm kuud alates otsuse vastuvõtmisest.

Kohtuotsus organi otsuse kehtetuks tunnistamise kohta kehtib kõigi suhtes

Kohtuotsus, millega tunnistatakse otsus kehtetuks, kehtib kõigi aktsionäride, juhatuse ja nõukogu liikmete suhtes, sõltumata nende osalemisest kohtumenetluses. Seega on otsus kehtiv kõigi suhtes seni, kuni kohtuotsusega ei ole tunnistatud vastavat otsust kehtetuks. Kui hagi organi otsuse kehtetuks tunnistamiseks rahuldatakse, on see siduv ka aktsionäridele, juhatuse ja nõukogu liikmetele, kellel esineb huvi, et otsus jääks kehtima.

Seadus ei näe eraldi ette võimalust esitada äriühingu vastu hagi organi otsuse kehtivuse tuvastamiseks. Samas, vältimaks nt äriühingu poolt hagi õigeksvõtmisega kaasnevaid negatiivseid tagajärgi, võib aktsionäridel, juhatuse ja nõukogu liikmetel esineda huvi astuda samme otsuse kehtima jäämiseks.

Kohtupraktika on jaatanud ka võimalust esitada hagi otsuse kehtivuse tuvastamiseks

Tsiviilkohtumenetluse seadustik võimaldab esitada hagi oma eeldatava ja seadusega kaitstud õiguse või huvi kaitseks. Hagejal on tuvastushagi esitamise õigus, kui tal esineb tuvastamise vastu õiguslik huvi. Riigikohus on tõlgendanud kohtuasjas nr 3-2-1-135-10 nimetatud regulatsiooni koostoimes äriseadustiku otsuse kehtetuse tuvastamise sätetega selliselt, et kohtusse võib esitada ka hagi äriühingu organi otsuse kehtivuse tuvastamiseks.

Siiski toonitas kohtukolleegium, et olukorras, kus keegi ei ole hagenud otsuse kehtetust või tühisust, ei esine õiguslikku huvi esitada hagi otsuse kehtivuse tuvastamiseks, kuivõrd otsus kehtib nagunii. Õiguslik huvi otsuse kehtivuse tuvastamise hagi esitamiseks esineb juhul, kui keegi on sama otsuste kehtivuse vaidlustanud. Sellises olukorras on kohtul õigus koos äriühingu organi kehtetuks tunnistamise hagiga menetleda ka hagi otsuse kehtivuse tuvastamiseks.

Võimalused otsuse kehtivuse tuvastamise nõude esitamiseks on piiratud

Seega on äriühinguga seotud isikutel võimalik, nõutavate eelduste esinemise korral, esitada nõue otsuse kehtivuse tuvastamiseks. Samas saab otsuste kehtivuse tuvastushagi esitada üksnes juhul, kui on esitatud hagi otsuse kehtetuks tunnistamiseks või tühisuse tuvastamiseks ning nimetatud nõuet saab menetleda üksnes samas kohtumenetluses. Lisaks on kehtiv kohtupraktika asunud seisukohale, et kui äriühing ei ole oma käitumisega andnud alust tema vastu organi otsuse kehtivuse tuvastamise hagi esitamiseks, võib kohus jätta menetluskulud otsuse kehtivust hagenud isiku kanda.

Kommenteerimine on suletud.

Saa teavitusi uutest blogi postitustest

[subscribe2 noantispam = 'true']