Fakti tuvastamine – võimalus vaidluste vältimiseks

Triniti

Alates 2018.a. algusest on kohtutäituritel õigus osutada juriidilise fakti tuvastamise teenust. See on hea abivahend ennetada potentsiaalseid kohtuvaidlusi.

Mis on fakti tuvastamine?

Fakti tuvastamine on toiming, kus kohtutäitur huvitatud isiku tellimusel kinnitab eksisteeriva olustiku või sündmuse olemasolu teatud ajahetkel. Fakti tuvastamise tulemuseks on kirjalik akt, mis koosneb üldjuhul sõnalisest osast ning pildi- ja/või videomaterjalist.

Fakti tuvastamise võib tellida iga isik. Kohtutäitur osutab fakti tuvastamise teenust tellija taotlusel ja tellijaga sõlmitud lepingu alusel. Teenuse osutamise hind ei ole seaduses reguleeritud.

Millal seda vaja võiks minna

Fakti tuvastamist võiks kasutada eelkõige olukorras, kus esineb kahtlus, et Teie ja mõne muu isiku vahel tekib eriarvamus teatud sündmuse või asjaolu olemasolu või selle sisu osas. Mõned näited. (A) Üürnik ütleb üürilepingu üles ja lahkub üüripinnalt, kuid üürileandja keeldub ruume vastu võtmast (olles seisukohal, et üürnikul puudus õigus lepingu lõpetamiseks) – kohtutäitur tuvastab üürniku tellimusel ruumide seisukorra ja ruumide sulgemise üürniku lahkumise hetkel. (B) Sundvalduse teostamine tehnovõrgu talumiseks – kohtutäitur tuvastab võrguettevõtja tellimusel sundvalduse sisule vastavate ehitustööde alustamise või kinnistu omaniku poolt sundvalduse teostamise takistamise. (C) Lahus elavad vanemad on sõlminud lapsega suhtlemise korra – kohtutäitur tuvastab ühe vanema tellimusel asjaolu, kas teine vanem ilmus teatud ajal lapse juurde.

Kindlasti tasub kaaluda ja julgelt kasutada fakti tuvastamist äriühingu osanike või aktsionäride koosolekul toimunu fikseerimisel. Tegemist on äriõigusliku sündmusega, mis on tekitanud ja jätkuvalt tekitab palju vaidlusi (s.h. kes oli kohal, mida ette kanti, kuidas hääletati jne).

Advokaadi roll

Fakti tuvastamise vajadus ja toimigu sisu ei ole alati iseenesest mõistetav. Selleks, et fakti tuvastamisest ja vastavast kirjalikust aktist ka hiljem kasu oleks, soovitan kahtluse korral enne fakti tuvastamise tellimist konsulteerida advokaadiga. Fakti tuvastamisel on töö tellija materjalist. Saame anda soovitusi, mida kohtutäitur peaks tuvastama ja kuidas küsimused täiturile formuleerida.

Kasutage fakti tuvastamist julgelt

Kohtutäitur on sõltumatu ametiisik, kes tegutseb fakti tuvastades seaduse alusel. Kohtutäituri poolt tuvastatud fakt(id) on väga tugev tõend. Raske on vastu vaielda asjaoludele, mille kohtutäitur on aktis (vajadusel pildi ja videomaterjali toel) fikseerinud. Tihti on vaieldava asjaolu täituri poolt fikseerimine ja vastava akti vastaspoolele esitamine piisav, et lahendada erimeelsus kohtuväliselt, s.t. võita ajas ning vältida kohtukulu.

Kui Sul tekkis eelnevaga seoses küsimusi või vajad abi fakti tuvastamise ettevalmistamisel, võid alati meiega ühendust võtta siin.

Kommenteerimine on suletud.

Saa teavitusi uutest blogi postitustest

[subscribe2 noantispam = 'true']