Advokaadid blogivad

Millal on viimane aeg sekkuda enda kui juhatuse liikme tagasikutsumise kohtuvaidlusse?

Töölauale on sattunud huvitav kaasus, kus kontserni kuuluva ühingu emafirma püüab tütaräriühingu juhatuse liiget tagasi kutsuda kohtu kaudu. Tütaräriühingus on kaks juhatuse liiget, kellel on ühine esindusõigus. Üks neist on vaenulik väikeosanik, kellel on võimalus blokeerida osanike otsuste vastuvõtmine tema tagasikutsumiseks. Osalus oli antud talle seoses kontserni juhtimisega ja eelduslikult pidi ta selle tagastama, kui Loe edasi

Energiajulgeoleku tagamise toestusskeemide vastavust konkurentsireeglitele tuleb samuti uurida (TRINITI konkurentsiõiguse nupuke)

Euroopa Komisjon algatas järelevalvemenetluse uurimaks, kas energiajulgeoleku tagamise toetusskeemid vastavad konkurentsireeglitele. Täpsemalt on uurimise all prantslaste skeem toetada tipukoormuste riskide hajutamiseks mõeldud maagaasi hoiustamise operaatoreid. 2019.a. toetati kolme operaatorit kokku ca 540 miljonit euro suuruses summas. Hoiustatud maagaasi varusid kasutatakse oksjoni korras, ning kui oksjoni hind on väiksem, kui regulaatori määratud õiglane hing, siis see Loe edasi

Kasvuhoonegaaside kulude kompenseerimist on kavas kitsendada (TRINITI konkurentsiõiguse nupuke)

Euroopa roheline kokkulepe on mõeldud meie majandusruumi jätkusuutlikkuse ja kliimaneutraalsuse saavutamiseks aastaks 2050. Selle üks nurgakivi on EL heitkoguste kauplemissüsteem aastast 2005, mis toimib kõigis 28 liikmesriigis ja lisaks Islandil, Liechtensteinis ja Norras. Aastaks 2020 arvatakse heitkoguste maht olevat vähenenud 21 % võrreldes aastaga 2005, kusjuures alates aastast 1990 on EL SKP kasvanud 61%. Loe edasi

Algoritmid on allutatud konkurentsijärelevalvele (TRINITI konkurentsiõiguse nupuke)

Novembris 2019 avaldasid Saksamaa ja Prantsusmaa konkurentsiametid uuringu „Algoritmid ja konkurents“. Uuringu lähtealuseks oli digitaliseerimise revolutsiooniline tähendus mitmetele majandussektoritele ühest küljest ja teisest küljest hiljutistes debattides tõusetunud küsimus, kas ja millises ulatuses algoritmid võivad kahjustada efektiivset konkurentsi kaubaturgudel, eriti aidata kaasa keelatud koostöö tekkimisele.  Loe edasi

Viis ettepanekut kohtute töökoormuse leevendamiseks

Kohus on minu hinnangul olulisim kolmest võimust, mis me endi mõistmiseks oleme loonud. Konkreetses inimesi puudutavas küsimuses ütleb just kohus viimase sõna.  Ühiskonnas usalduse (norm) ja selguse (faktid) allikas. Aasta-aastalt on kuulda üha rohkem kuidas kohtute töökoormus üha kasvab ja ressurssi napib. Inimõiguste kohtus saab menetlusloa ca 2% vaidlustest üksnes formaalsete nõuete sõela tulemusel. Ühe Loe edasi

VUCA ÕIGUS – mis see on?

Mis on õiguse roll VUCA ajastul? Mis on äri-, lepingu-, inim- või mis tahes muu õiguse eesmärk kui ümberringi möllab vahelduvus, üllatuslikkus, komplekssus ja ambivalentsus. Väidetakse, et käib revolutsioon. Umbes pool olevat läbi ja pool veel ees.   Loe edasi

Kes teeb kindlaks vee õige hinna Tallinnas?

Möödunud aasta detsembris jõudis lõpule AS Tallinna Vesi ja Konkurentsiameti vaidlus selle üle, millisest metoodikast AS’l Tallinna Vesi vee hinna määramisel tuleb lähtuda. Kohus andis õiguse valdavalt Konkurentsiameti metoodikale ja jättis seadustamata AS Tallinna Vesi erastamisel ettenähtud metoodika. Loe edasi

Ettevõtja varade pärandamise eripärad

Viimasel ajal on üha sagedamini töölaual juhtumeid, kus pärandaja on jätnud varade pärimise korraldamata ning seetõttu on pärijad pandud raskesse olukorda. Tüüpilised olukorrad on, et inimene ei päri temaga koos üles ehitatud äri või kodu, pärijate ringi satub inimesi, kelle olemasolust pärandaja õieti ei teadnudki või tekivad ühised võrdsed osalused ja kinnisvaraomandid ning neid ei Loe edasi

Miks on kodu. Kus on kodu. Kus on kodukoht.

Mis teha kui vald otsustab, et teie elamist ümbritsenud avaliku kasutusega metsapark on edaspidi ühte eramaja teenindav tulundusmaa? Kas seda saab teha ilma teie osaluseta või tuleb teid kaasata ja saate nõuda üldplaneeringu täitmist? Kas üldplaneering annab teile võimaluse ise nõuda oma kodukohale kaitset? Või on maakorraldus avaliku võimu suva ja teile jääb üksnes võimalus Loe edasi

Kolm soovitust väikeosanik Keit’ile ehk väljavähendatud osaniku meelespea

Eelmise reedel kirjutas Äripäev, kuidas kapitali suurendamisega jäi lapspärija Keit’i osalusest järgi 0,91%. Jääb mulje, et tehtud on kambakas, mis on lõppenud mütsi pähe tõmbamisega. Teema püstitus osundab seaduse ebapiisavusele. Tahan siinkohal anda kolm soovitust, mida seaduse järgi saab teha ja mida ehk vähe kasutatakse. Soovitustest Esiteks – parim kaitse on rünnak. Ainus tee ei Loe edasi