Advokaadid blogivad

Välismaal kohtuotsuse täitmine nüüd lihtsam

Alates 10. jaanuarist 2015 muutus lihtsamaks tsiviil- ja kaubandusasjades tehtud kohtuotsuste täitmine teises EL liikmesriigis.[1] Varasemalt tuli kohtulahendi täitmiseks teises EL liikmesriigis pöörduda reeglina esmalt vastava riigi kohtu poole ja taotleda seal kohtuotsuse täidetavaks tunnistamist. Alates 10. jaanuarist 2015 saab kohtulahendiga minna aga koheselt iga liikmesriigi kohtutäituri juurde, kus võlgnikul on varasid. Uus kord kehtib alates Loe edasi

Ostetud korteril ilmnevad hiljem puudused – mida teha?

Ostjat tabas pärast korteri ostu ebameeldiv “üllatus”. Selgus, et: (i) korteriühistul on võlgnevus panga ees ning iga korteriomand kohustub tasuma sellest ca 2400 eurot; (ii) korteriühistu ei toimi (ei väljastata kommunaalarveid ega koguta makseid, lund ei koristata, korstnaid ei puhastata, trepikodasid ei hooldata, ei maksta ühisarveid jms); ning (iii) korteril ei ole tuleohutuse nõuetele vastavat Loe edasi

Kauba import Eestisse kolimisel või reisilt saabumisel

Inimesed reisivad ja vahetavad elukohta järjest enam. Euroopa Liidu territooriumil liikumine ja ka kauba ühest liikmesriigist teise toomine on lihtne – Eestisse võib tuua kaupa maksuvabalt, va alkoholi, tubakatooteid ja kütust, millel on koguselised piirangud. Euroopa Liidu välisest riigist Eestisse kauba toomine nii lihtne ei ole. Liiduvälisest riigist Eestisse tulek Kaup tuleb deklareerida tollile ning Loe edasi

Kindlustusjuhtumi tõendamisest ja hüvitise tasumisest

Kindlustusjuhtumi toimumisel on kindlustusvõtjal õigus lubatud kindlustushüvitisele. Hüvitise väljamaksmiseks tuleb selgeks teha, mis toimus ja miks. Samas võib olla tegemist olukorraga, kus kindlustusjuhtumi toimumise asjaolusid ei õnnestugi täpselt välja selgitada. Nt varastatakse sõiduk, ühtegi pealtnägijat ega kahtlustatavat ei ole. Ainus kindel asi on see, et enne auto oli ja enam ei ole. Kelle kanda jääb Loe edasi

Välisriigi vahekohtu otsuste täitmisest

Tihtipeale lepivad eri riikides tegutsevad ettevõtjad omavahel kokku, et vaidlused lahendatakse vahekohtus ehk arbitraažikohtus, mis tagab mh lahkhelide kiirema lahendamise. Arbitraažikohus, mis vaidluse lahendab, võib asuda hoopis kolmandas riigis. Kuidas on sellisel juhul tagatud, et nt Soomes tehtud vahekohtu lahend oleks täidetav ka Eestis? Loe edasi

Euroopa täitekorraldus – abiks kohtulahendi täitmisel välisriigis

Kui kohtulahend on käes, siis selle täitmiseks ja võlgnevuse kättesaamiseks teisest EL liikmesriigist peab reeglina taotlema kohtulahendi tunnustamist liikmesriigis, kus toimub täitmine (so võlgniku elu-/asukohas või vara asukohas). Tegemist on kuluka ja aeganõudva protsessiga ning nii mõnelgi juhul võivad täiendavad kulud õigusabile, lõivudele, dokumentide tõlkimisele ja kättetoimetamisele osutuda ebamõistlikeks võrreldes nõude suurusega. Samas on enam Loe edasi

Piiriüleste vaidluste lahendamine

Järjest aktuaalsemaks on muutnud piiriüleste vaidluste lahendamine ja teises riigis kohtulahendi täitmisega seonduvad probleemid ja takistused. Selleks, et lihtsustada ja kiirendada piiriüleste vaidluste lahendamist, vähendada kohtuvaidluse kulusid ja võimaldada kohtulahendi viivitamatu täitmine, on Euroopa Liidu raames võetud vastu mitmeid õigusakte. Loe edasi

Juhatuse liikme vastutus äriühingu maksuvõla eest

Kehtiv maksukorralduse seadus (edaspidi MKS) võimaldab teha maksuhalduril vastutusotsuse ning nõuda teatud tingimustel äriühingu maksuvõlgnevuse tasumist juhatuse liikmelt. Tegemist on eraldiseisva juhatuse liikme vastutusega lisaks äriseadustikus sätestatud juhatuse liikme vastutusele ja karistusõiguslikule vastutusele maksualase kuriteo toimepanemise eest (vt samal teemal: Ergo Blumfeld „Juhatuse liikme isiklikust vastutusest deklareerimiskohustuse täitmata jätmise eest“ ja Villu Otsmann „Vastutusotsus – Loe edasi