Advokaadid blogivad

10 eurot võib jätta ilma miljonitest

Alates 1. septembrist 2017 jõustunud riigihangete seaduse kohta on leida arvukalt kirjutisi ning peetud koolitusi nii juristidele kui ettevõtjatele suunatult. Samas on muudatused nüansirohked ning saatan peitub teadupärast detailides. Loe edasi

Paremad lennuühendused riigi abiga?

Eestiski on palju kõneainet pakkunud teema, kuidas tagada paremad ühendused välismaailmaga. Üks väljapakutud variante on ka regulaarsete lennureiside „ostmine“. Liikmesriigil on võimalik lennunduses tegutseda mitte ainult ettevõtjana, vaid ka tellijana ehk osta sisse ühe või teise vajaliku lennuliini käitamise teenust. Loe edasi

Avalike teenuste doteerimine võib keelatud riigiabiks osutuda

Üldist majandushuvi pakkuvad teenused (ÜMPT) on teenused, mida ettevõtja tavapärastes turutingimustes ehk täiendava hüvitiseta ei pakuks või ei pakuks samas ulatuses või avalikkust rahuldatavatel tingimustel. Kõige tavapärasem üldhuviteenus Eesti kontekstis on bussitransport, mille osutamist riik ja/või omavalitsused avaliku teenindamise lepingute alusel ja hankemenetluse järgselt tellivad. Loe edasi

Liigodavale pakkumisele tuginemine hankevaidluses reeglina edu ei too

Käesoleva artikli kirjutamise ajendiks on kohtupraktikas sagenenud vaidlused riigihankemenetluses esitatud pakkumuste põhjendamatult madala maksumuse üle. On mõistetav, et soovides ihaldatud hankelepingut sõlmida, kasutavad konkurendid teineteise tegevuse õõnestamiseks kõiki mõeldavaid vahendeid, kuid põhjendamatult madala maksumuse argument on küll kõige viimane õlekõrs, mille järele haarata. Viitega Euroopa Üldkohtu otsusele nr T-121/08 on vaidlustuskomisjonil ja kohtupraktikas kujundatud seisukoht Loe edasi

Uus riigihangete seadus muudab kvalifitseerimise lihtsamaks

Eelmisel aastal jõustunud uutele riigihangete direktiividele eelnenud Euroopa Komisjoni tellitud analüüs näitas kätte senise regulatsiooni kitsaskohad. Näiteks märgiti, et kuigi hanked annavad 20 miljardit eurot kokkuhoidu 420 miljardi euro kohta aastas, tekitavad asjaomased menetlused ligikaudu 5,6 miljardi eurot lisakulusid. Niipalju siis algsest ühtse hankepoliitika kulutõhususe eesmärgist. Regulatsiooni keerukuse kohta leiti, et arvestades asjaolu, et 98% Loe edasi

Hankes hakatakse õige hõlma ehk maksuvõlgadest riigihangetes

Ehkki riigihankemenetluses pole formaalsus väärtus ega põhimõte iseenesest, sisaldab riigihangete seadus mitmeid reegleid, mis tunduvad nii mõnelegi ausale ettevõtjale liiga jäigad. Üheks neist on imperatiivne säte, mille kohaselt peab hankija hankemenetlusest kõrvaldama pakkuja, kellel on (kohalik või riiklik) maksuvõlg. Sama tuleb teha pakkujaga, kel tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intress hankemenetluse algamise päeva seisuga või Loe edasi

Vaidlustuskomisjoni pädevus riigisaladuse käsitlemisel

Pealkirjas tõstatatud teema on ajendatud konkreetsest elulisest olukorrast, kus üks pakkujatest soovis vaidlustada kaitse- ja julgeolekuvaldkonnas korraldatud riigisaladust sisaldava riigihanke tulemused. Hankija oli nimelt esialgu arvamusel, et hankematerjalides sisalduvast saladusest johtuvalt sellist hanget vaidlustuskomisjonis vaidlustada ei saagi. Muidugi tekkis vaidlustajal küsimus, et kas ja kuidas ta oma õigusi kaitsta saab ja mida see vaidlustuskomisjon endast Loe edasi

Eelistagem Eesti hankemenetlust!

Nii Balti riikide vaheliste koostööprojektide kui riigihankekohustusele allutatud ülebaltiliste äriühingute tegevuse käigus tekib praktiline küsimus, kas hangete läbiviimisel eelistada Eesti, Läti või Leedu vastavat regulatsiooni? Loe edasi

Kas ettevõtte omandamisega läheb omandajale ka kogemus?

Põletava probleemina on riigihangete vaidlustes tõusetunud küsimus, kas koos ettevõtte üleminekuga läheb omandajale üle ka eelmise ettevõtja kogemus mõne kindla töö tegemiseks või teenuse osutamiseks? Riigikohtu halduskolleegiumi 28.11.2012 lahendis nr 3-3-1-45-12 analüüsitakse seda olukorda lähemalt ning vastatakse lõpuks jaatavalt. Loe edasi

Kontsessioonilepingu tühisuse tuvastamine on võimalik ka üldalustel

Riigikohus tegi 5.11.2012 otsuse, milles kokkuvõtvalt ütles, et kui kontsessiooni andmisel on oluliselt rikutud Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELTL) põhimõtteid, saab kontsessioonilepingu tühisust tuvastada ka siis, kui riigihangete seadus (RHS) seda otseselt ette ei näe. Sellega kinnitas Riigikohus muuhulgas taaskord üle Euroopa Liidu õiguse ülimuslikkuse Eesti siseriikliku õiguse suhtes. Samuti võib lahendist järeldada, kui terava Loe edasi