Advokaatide reklaamikeeld lõppeb

Triniti

Riigikogus on teisel lugemisel seaduse eelnõu, mis lõpetab advokaatide ja advokaadibüroode suhtes kehtiva reklaamikeelu. Teatud piirangud siiski jäävad. Seadus peaks jõustuma 01.01.2013.a.

Täna kehtiva reklaamiseaduse järgi on advokaaditeenus koos tubakatoodete, hasartmängu, relvade ja laskemoona, narkootiliste ainete ja prostitutsiooniga selliste kaupade ja teenuste loetelus, mille reklaam on keelatud.

Muudatus tuleneb EU teenuste direktiivist

Reklaamikeelu regulatsiooni muudetakse seoses EU teenuste direktiivist (2006/123/EÜ) tulenevate nõuetega. Direktiivi kohaselt on vaja vähemalt osaliselt kaotada täielikult piiravad keelud, mis on seotud reguleeritud kutsealade kaubanduslike teadaannetega, siinkohal ei ole mõeldud keelde, mis puudutavad kaubanduslike teadaannete sisu, vaid pigem keelde, mis üldisel viisil keelavad teatud kutseala puhul ühe või mitme kaubandusliku teadaande vormi kasutamise, näiteks igasugune kuulutamise keeld ühes või mitmes meediakanalis.

Saksamaal tunnistati advokaatide reklaamikeeld hiljuti põhiseaduse vastaseks põhjusel, et tegemist on ebaproportsionaalse ettevõtlusvabaduse piiramisega.

Piirangud siiski jäävad

Seaduse muudatusega tõstetakse advokaaditeenuse reklaam seaduse ühest peatükist teise – keelatud teenuste reklaami peatükist piirangutega lubatud teenuste reklaami peatükki, kus asuvad ka alkoholi ja finantsteenuse reklaam.

Eelnõu sõnastuse kohaselt on advokaadil lubatud oma tegevust reklaamida, kui reklaam ei ole vastuolus kutse-eetika nõuetega ja reklaam ei kutsu üles lepingut sõlmima.

Eelnõu seletuskirjas selgitatakse, et reklaam on põhimõtteliselt lubatud, ent järgida tuleb teatud tingimusi. Erinevalt tänasest võib advokaat oma tegevuse reklaamimiseks kasutada nii raadiot, ajalehti kui ka internetti. Uue sõnastuse kohaselt on täielikult keelatud lepingu sõlmimise üleskutset sisaldav reklaam. Advokaat ei tohi kasutada ära teadmist selle kohta, et on isikuid, kellele ta saab üksikjuhtumil õigusnõustamist või esindamist pakkuda. Näiteks on keelatud olukord, kus advokaat reklaami kaudu suunab enda juurde isikuid, kellel võivad olla kahjunõuded teatud konkreetsetel asjaoludel, ning pakub neile lepingulist esindust.

Kommenteerimine on suletud.

Saa teavitusi uutest blogi postitustest

[subscribe2 noantispam = 'true']