Advokaadi õigusabi selgelt ja ausalt – on see vajalik, on see üldse võimalik?

Triniti

Üldlevinud on ütlused, mis kujutavad juristi tegevust „paragrahviväänamise“ ja „musta valgeks rääkimisega“. Õnneks see reeglina tõele ei vasta. Põhjuse negatiivse kuvandi tekkimiseks võib aga liialt kaval ja keerutav jutt või ainult kliendi huvidele keskenduv eetikapiiridel toimetamine mõistagi anda. Vastukaaluks on turul üha rohkem märgata advokaaditeenust, mille juures soovitakse rõhutada nõustamise ja esinduse selget ning ausat iseloomu.

Näiteid advokaatide endi, kohtute ja klientide ootustest

  • Tuntud rahvusvaheline advokaadibüroo – Kennedys – tutvustab end inglise keeles märksõnadega legal advice in black and white. Oma sisus tähendab see konkreetseid vastuseid (ja mitte lõputuid lisaküsimusi), sisulisi soovitusi (ja mitte ainult täiendavate alternatiivide loetlemist), strateegiat (mitte ainult juriidilist käsitlust vaakumis) ja selget keelekasutust.
  • Kohtud on asunud rõhutama õiguse üldise huvi tähtsust advokaaditeenuse puhul. Euroopa Kohtu 26.06.2007.a. otsus kohtuasjas C-305/05[1] käsitles advokaadi ja kliendi usaldusuhet rahapesu tõkestamise kontekstis. Kohus leidis, et õigus usaldussuhtele advokaadiga on kahtlemata osa isiku põhiõigusest asja õiglasele kohtulikule arutamisele ning see on seaduse kaitse all. Kohtuotsusest võib samuti järeldada, et advokaaditeenust, millele laieneb usalduskaitse, eristab muudest ärinõustamise viisidest lähtumine kliendi huvide kõrval ka õiguse huvidest[2]. Õiguse üldiste huvide hulka kuulub kahtlemata kindlus ja selgus, ausus ning vastutustunne, samuti teised õiglase ja demokraatliku ühiskonna toimimiseks olulised väärtused ja põhimõtted.
  • Kliendiküsitlused kajastavad klientide arvamuse, et „kriisiolukorras peaks advokaat eelkõige julgelt käituma, see tähendab, et isegi, kui advokaadi arvamus kliendile ei meeldi, siis minu arvates ta peaks võtma selle riski ja ütlema välja tõe, et me oleme sellises olukorras ja sellises positsioonis, ja sellest peame lähtuma. Kui sa tunned, et advokaat hakkab vingerdama, siis tuleb kiiresti keegi teine leida“ või et „neid näiteid on palju, kus osad kohtuasjad tekkisid lausa nii, et asja polnud ollagi. Lõpuks selgus, et mingi asi oli kaks aastat jooksnud. Kõik laiutavad käsi, et miks seda üldse vaja oli.“

Kokkuvõtlikult on selge ja ausa advokaaditeenuse põhitunnused allakirjutanu arvates järgmised:

  • Kliendi huvi või positsioon sõnastatakse konkreetse „kas“-küsimusena ja sellele vastatakse täislausega: „jah, see on nii“ või „ei, see ei ole nii“ ning kliendile antakse selge tegevussoovitus. Listakse alternatiivid ning nendega kaasnevad riskid.
  • Tegevussoovitused lähtuvad kliendi reaalsest vajaduse seadmisest õigusliku argumentatsiooni konteksti ning vastavad kahtlusteta õiguse üldise huvi testile. Välditakse riskide ja õigusliku ebaselguse juurdetekkimist.
  • Välditakse vastuseid stiilis, et infot on vähe, ning et mis meil siin ikka hinnata, küll lõpuks kohus otsustab, hakkame parem asjaga peale, eks aeg näitab, jne.
  • Vaidluse korral hinnatakse konkreetselt kliendi positsiooni kohtulikku realiseeritavust ükskõik kui must või valge tegelik perspektiiv ka poleks ja selgitatakse seda kliendile ilma ilustamata ning üle dramatiseerimata. Samuti prognoositakse realistlikult eesseisva kohtumenetluse aja- ja ressursikulu. Välditakse liigset riskide üle- või alahindamist.
  • Tehingu korral koostatakse leping, mis esmajärjekorras tagab kliendi huvid, kuid on ühtlasi tasakaalus ka turutingimuste suhtes ja võimaldab pooltel täpselt veenduda, milles on nende ühine huvi. Välditakse iga hinna eest lepingu sõlmimist, sõltumata puudustest ühises tahtes, s.h ühepoolsetel või ebaselgetel tingimustel.

Kokkuvõttes on hea tõdeda, et lisaks oma kliendi „jamast välja“ aitamisele on üha rohkem märgata klientide täiendavaid ootusi advokaadi õigusabi sisu suhtes. Soovime kõigile jõudu ja tarkust õigusteenuste tellimisel, sest ei pääse advokaadidki selle eest, et pakkumise tingimused ja kvaliteedi kujundavad lõppastmes turuosaliste nõudlus ja ootused.


[1] Vt selle kohta Uno Lõhmus artikkel Juridica 2007/IX lk 608 – 618.
[2] Sealjuures kahtlemeta ei ole küsimus mitte ainult teenuse osutaja staatuses vaid lisaks sellele osutatava teenuse sisus s.t. ka advokaat tegevuse võib teatud juhtudel lugeda ainult kliendi huve arvestava äriagendi tegevuseks.

Kommenteerimine on suletud.

Saa teavitusi uutest blogi postitustest

[subscribe2 noantispam = 'true']